ހަސަންފުޅު ގަރާޖްގެ ވެރިޔާ ހަސަންފުޅު..ފޮޓޯ/މިހާރު
މަޝްހޫރު “ހަސަންފުޅު ގަރާޖް”ގެ ވެރިޔާ މަރުވެއްޖެ
Share
ސާޅީސް ހަތް އަހަރު ވަންދެން މާލޭގައި ވެހިކަލް މަރާމާތު ކޮށްދެމުން އައި “ހަސަންފުޅު ގަރާޖް”ގެ ވެރިޔާ ހަސަން ގާސިމް “ހަސަންފުޅު” މަރުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ހަސަންފުޅު މަރުވިއިރު އުމުރަކީ 76 އަހަރެވެ.

ކަށު ނަމާދު ނޯޓިސްގައިވާ ގޮތުން ހަސަންފުޅު މަރުވެފައިވަނީ ބެލެވޭ ގޮތުގައި ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ ހަސަންފުޅުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު އޮތީ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައެވެ.

ހަސަންފުޅަކީ ހެންވޭރުގައި ހުންނަ ގޯޅިއެއްގައި ގަރާޖް ހިންގަމުން އައި މީހެކެވެ. “ވޮންޑަ ވޯކްޝޮޕް” ގެ ނަމުގައި އެތަން ހިންގި ނަމަވެސް މަޝްހޫރުކަން ހޯދީ ހަސަންފުޅު ގަރާޖްގެ ނަމުގައެވެ.

ބައިސްކަލް މަރާމާތު ކޮށްދޭން ފެށި ހަސަންފުޅު ފަހުން ސައިކަލް ވެސް މަރާމާތުކޮށްދޭން ފެށިއެވެ. އޭނާގެ އެ ދިގު މުއްދަތުގައި ހިންގި ގާރާޖުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހިދުމަތް ހޯދާފަ އެވެ. ހަސަންފުޅަކީ ގިނަ ދިވެހިންގެ ލޯބި ހޯދި ފަރާތެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް