ކަރަންޓު ގުޅާލުން ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ތެރެއިން----
މާލެއިން މާދަމާ ހެނދުނު ހަތަކުން އަށަކަށް ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ
Share
ހުޅުމާލެއާއި މާލެއިން މާދަމާ ހެނދުނު ހަތަކުން އަށަކަށް ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ މާދަމާ އެ ކުންފުނީގެ ސިސްޓަމްތަކުގެ ޓެސްޓްތަކެއް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެެއީ ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޓެސްޓްތަކެއް ކަމަށްވެސް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެ އެވެ.

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަސް ކަރަންޓް ކެނޑި ބައެއް އިދާރާތަކުގެ ހިދުމަތް ވެސް އެތައް އިރަކަށް މެދުކެނޑިގެން ދިޔަ އެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން މިހާރު މާލެއާއި ހުޅުމާލެއަށް ކަރަންޓް ދެނީ އެއް ވިއުގަ އަކުން ގުޅާލާފައިވާ ކަރަންޓް ކޭބަލަކުންނެވެ. ކަރަންޓް ވިއުގަ ގުޅާލުމުން މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ސަރަހަށްދަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މައި އިންޖީނުގެއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަނީ ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 50 މެގަވޮޓުގެ އާ އިންޖީނުގެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް