ޝެއިހް އަލީ ޒައިދު--
ރާއްޖެ ދަތުރުކުރަމުން މިދަނީ ކަޅުވިލާގަޑަކާއި ދިމާލަށް ޝެއިޙް ޒައިދު
Share
ޝެއިޙް އަލީ ޒައިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި، ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖެ ދަތުރު ކުރަމުން މިދަނީ ކަޅު ވިލާ ގަޑަކާއި ދިމާލަށް ކަމަށެވެ.
Advertisement

ދިނީ އިލްމުވެރިއާ ޝެއިޙް އަލީ ޒައިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި، ފާހަގަ ކޮށްފައި ވަނީ. ރާއްޖެ ދަތުރު ކުރަމުން މިދަނީ ކަޅުވިލާގަނޑަކާއި ދިމާލަށް، ކަމަށާއި، ދީނުގެ ޝިއާރުތަކަށް ތަކުރާރުކޮށް، ދޭސީންނާއި ބިދޭސީންގެ ފަރާތުން އިހާނާތި ކަންތައްތައް ދިމާވާލެއް އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށެވެ، މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުންވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ. އަދި ހައްލު ކުރުމަކީ ދިވެހި އަފްރާދުން ގެ ޒިންމާއެއްކަމަށެވެ.

އަދި ދީންތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރުމަކީ ގޮސް އެމީހުންގެ ދީނުގެ އަޅުކަން ތައްތަކުގައި މުސްލިމުން ބައިވެރިވުން ނޫން ކަމަށެވެ.

 އިގޭތޯ ! މި ދެކަންތައް އޮޅުވާނުލައްވާ! އެފަދަކަން ކަންކަމުގައި އިސްލާމަކު ބައިވެރިވުމަކީ، މުޅިން މަނާކަމެކެވެ. ޒައިދު ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޒައިދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެ، ޓްވީޓް ކޮށްފައިވާ އިރު، ފަހަކަށް އައިސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކަންކަމާއި، ދީނާއި ހިލާފް ކަންކަން އާއްމުވެ ރައްޔިތުން ދަނީ މި ދަޑިވަޅުގައި އެކަމާއި ކަންބޮޑުވެ، ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މިފަދަ ދީނާއި ހިލާފް ކަންތަށް ތަކުރާރުވެ، ދިވެހި މުޖްތަމައު ބޮއްސުން ލަމުން މިދާ ދަނޑިވަޅުގައި، އުކުޅަހުގެ ގެސްޓް ހައުސް އެއްގައި ކުރިސްޓްމަސް ފާހަގަކުރަން ގެސްޓުން ލަވަޖަހައި އުޅެނިކޮށް ރައްޔިތުން ނުކުމެވަނީ އެކަން ހުއްޓުވާފައެވެ. އަދި ގއ. ކޮނޑޭ ސްކޫލްގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު އެސްކޫލްގެ ގަރޭޑް ފަހެއް އަދި ހަތަރެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއޭޓިވް އާޓް ގަޑީގައި ނަރަކަ ވަންތަ ފޮތާއި ދުރުވެ ސުވަރުގެ ވަންތަ ފޮތާއި، ގާތްވުމަށް ބުނެ އިސްލާމް ފޮތް ބިންމައްޗަށް އެއްލާލާއި ކްރިސްޓްމަސްޓްރީ ހެދުވި ކަމުގެ ތުހުމަތުވެސް، އެރަށުގެ ބެލެނެވެރިން ދަނީ ކޮށް އަޑު އުފަލަމުންނެެވެ.    

 

33%
ކަމުގޮސްފި
17%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
50%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް