ނޫމަރާ ފަރަށް އުރިފައިވާ ބާޖު
ނޫމަރާގެ ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް 61 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
Share
2019 ވަނަ އަހަރު ށ.ނޫމަރާ ފަރަށް އެރި "މެރިން ޕަވާ 2317" 61 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

ބާޖު ފަރަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން ބަލާ ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު މިއަދު އީޕީއޭއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ފަރުގެ މާހައުލަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ދިރާސާކޮށް 61،681،316 ( ފަސްދޮޅަސް އެއްމިލިއަން ހަލައްކަ އަށްޑިހަ އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ސޯޅަ ) ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އަދި މިޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އީޕީއޭއަށް ދައްކަން ވާނެކަމަށެވެ. 

މި ބާޖު ފަރަށް އަރާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ރަސްފަރި ފަރަށްވެސް ވަނީ ބޯޓެއް އުރިފައެވެ. އެބޯޓުގެ ޖޫރިމަނާގެ ބައެއް ވަނީ އެމްއެމްއޭ ދައްކާފައެވެ. 

33%
ކަމުގޮސްފި
67%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް