ads
ޕީކޮކް ވަޅުލަން ގެންދާތީ އަނެއް ޕީކޮކް ފަހަތުން ދަނީ
މަރު ވުމުން ވެސް ޕާޓުނަރު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންނުވި ޕީކޮކްގެ ވީޑިއޯއަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް
އިންޓަނެޓުގައި ގަދައަށް ވައިރަލް ވަމުންދާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ޕީކޮކެއް އޭނާގެ މަރުވެފައިވާ ޕާޓުނަރު ވަޅުލުމަށް ގެންދާ ދެ ފިރިހެނުންގެ ފަހަތުން މަޑުމަޑުން ދާ މަންޒަރެވެ.

މި ވީޑިއޯ ހިއްސާކުރި އިންޑިއާގެ ފޮރެސްޓް ސާވިސް އޮފިސަރު ޕަރްވީން ކަސްވަން ބުނީ އެކަން ހިނގާފައިވަނީ ރާޖެސްތާންގެ ކުޗެރާ ޓައުންގައި ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ދެ ޕީކޮކަކީ ހަތަރު އަހަރު އެކީގައި އުޅުނު ޕީކޮކްސް ކަމަށާއި، އެތަނުން އެކަތި މަރުވުމުން ވެސް އޭތި ދޫކޮށްލަން އަނެއް ޕީކޮކްސް ބޭނުން ނުވި ކަމަށެވެ.

ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ މަރުވެފައިވާ ޕީކޮކްގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަށް އަނެެއް ޕީކޮކް އެދެމީހުންގެ ފަހަތުން މަޑުމަޑުން ދާ މަންޒަރު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މި 19 ސިކުންތުގެ ވީޑިއޯއަށް 1.2 ލައްކަ އާއި ގާތްކުރާ ވަރަށް ވިއުސް ލިބިފައިވާއިރު، ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ގޮތުގައި އިންސާނުންނަށް ވުރެ ޖަނަވާރުން އެކަކު އަނެކަކުދެކެ މާ ލޯބިވާނެއެވެ. 

މި ވީޑިއޯ ގިނަ ބަޔަކު ދެކެފައިވަނީ “ހާޓް ޓަޗިން” ވީޑިއޯއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

33%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
25%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
42%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް