ads
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޝާހު: ފޮޓޯ ވަގުތު
މާލެ ސަރަހައްދުގައި 13000 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ދެ ތާނގީ ބަހައްޓަން ނިންމައިފި
މި އަހަރު ތެރޭގައި 13000 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ދެ ތާނގީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ރަސްއޮންލައިން" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަަވަމުން އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ފެން ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަކީ އެ ކުންފުނިން ކުރަން ނިއްމައި ޕްލޭން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝާހު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރީގެ އެސްޓީއޯ ރެޑީމިކްސް ހިންގި ބިން، މާލޭގައި ފެން ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިހާރު އެ ބިމުގައި ފެން ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ގާތްގަނޑަކަށް 13000 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ދެ ތާނގީ އެތާނގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަހައްޓާނަން، މި ތާނގީތައް ބެހެއްޓީމަ ފެނުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރެވިފައި އަދި ދެން ހުރި ތާނގީއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޑައުންކޮށް އެ ތާނގީތައް ސާފުކޮށް އެމަސައްކަތް ވެސް ކުރެވޭނީ މިހާރު ވެސް އެބަހުރި ސާފު ނުކުރެވި ހުރި ތާނގީތައް ސާފުކުރަންޖެހޭ. އެކަން ކުރެވެން އަންނަނީ އިތުރު ސްޓޯރޭޖްތައް ހަދައިގެން އެކަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިކުރަނީ،" ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް މާލެ ގެންނަ ތާނގީ ތަކަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ވެސް މިހާރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި، ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މިހާރު ހަދާފައިވާ ޑިޒައިނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހުން ކަމަށް ޝާހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

"އިންޖިނިއަރުންގެ އޮޕީނިއަން ހޯދައިގެން މި މަސައްކަތް މިކުރަނީ އެހެން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ބައެއް ކަހަލަ ބަދަލުތައް ގެންނަން އެބަޖެހޭ މި މަސައްކަތް ކުޑަކޮށް ދިގުލައިގެން މިދަނީ ބޭރުގެ އިންޖިއަނަރުންގެ ފާމަކުން ވެސް މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް، އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ހޯދީމަ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގައި ހަދާފައި އޮތް ޑިޒައިނަށް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ރީއެންފޯސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި ތަންކޮޅެއް ޑީޕްކޮށް ޕައިލްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަދި ކުޑަކޮށް ޑިޒައިނަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިގެން ލަސްވެގެން މިއަންނަނީ."

އަދި މީގެ އިތުރުން ޝާހު ވިދާޅުވީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު އިތުރު ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ފެން އުފެއްދޭނެ ނިޒާމް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ ހަވީރީ ހިނގުމުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އެކުންފުނީގެ ފެން ޕްލާންޓަކުންނާއި ކަލާފާނު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ފެން ޕްލާންޓުގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޕްލާންޓުން ފެން އުފައްދާނެ ކަމަށް ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް