ads
ެަރައީސް މައުމޫން. ފޮޓޯ: ގޫގަލް
ޑިމޮކްރަސީގެ މާނައަކީ ތިން ބާރު ވަކިވެފައި އޮތުމެއް ނޫން: މައުމޫން
ޑިމޮކްރަސީގެ މާނައަކީ ތިން ބާރު ވަކިވެފައި އޮތުމެއް ނޫން ކަމަށާއި, ޑިމޮކްރަސީގައި ތިން ބާރު ވަކިވެފައި އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުމެއްކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޒު މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

''ސީއެންއެމް'' އާއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ ޑިމޮކްރަސީގެ މާނައަކީ ތިން ބާރު ވަކިވެފައި އޮތުމެއް ނޫން ކަމަށާއި, އެއީ ޑިމޮކްރަސީގެ ވަކި ސިސްޓަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޑިމޮކްރަސީގައި އެތައް ނިޒާމެއް އެބަ އޮންނަ ކަމަށާއި, އޭގެތެރޭގައި ރިޔާސީ ނިޒާމާއި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

''ޑިމޮކްރަސީގެ މާނައަކީ ތިން ބާރު ވަކިވެފައި އޮތުމެއް ނޫން. އެއީ ޑިމޮކްރަސީގެ ވަކި ސިސްޓަމެއް ދެއްތޯ. ޑިމޮކްރަސީގަ އެބައޮވޭ އެތައް ނިޒާމެއް. ރިޔާސީ ނިޒާމާ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމާ. އެ ތަނުން ރިޔާސީ ނިޒާމުގަ މި އޮންނަނީ ތިން ބާރު އޮންނާންޖެހޭނީ ވަކިވެފައޭ. ހަމަ އެ ގޮތަށް މި އޮތީ ދެއްތޯ.'' ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ ދިވެހި ގައުމަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމެއް ކުރާ ގައުމެއް ކަމަށާއި, ޑިމޮކްރަސީގެ އެންމެ ބޮޑު އަސާސަކީ ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަން އޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މިނިވަންކަން އެބައޮތްކަމަށް ވެސް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

''ބޭނުން ހިޔާލެއް ފާޅުކޮށް ބޭނުން ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން. އެ ކަމަކަށް މިހާރު އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް. ދެން އަނެއްކާ އަނެއް ކަމަކީ ރައްޔިތުން އެންމެ ރުހޭ މީހަކު އިންތިހާބުކުރަން މިނިވަން އިންތިހާބެއް އޮތުން. އެކަން ވެސް އެބަ އޮވޭ. އެހެންވީމަ ހަމަ ރާއްޖޭގަ މި އޮތީ ޑިމޮކްރަސީއެއް ދެއްތޯ.'' ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިމޮކްރަސީގެ މާނައަކީ ތިން ބާރު ވަކިވެފައި އޮތުމެއް ނޫންކަމަށާއި, އެއީ ވަކި ސިސްޓަމެއްގައި އޮންނަ ކަމެއްކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް, ކޮންމެ ނިޒާމެއްގައި ވެސް ތިން ބާރު ވަކިވެފައި އޮންނަން ވާނެ ކަމަާށާއި, ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ނިޒާމެއްގައި ވެރިކަން ކުރުމުގެ ބާރާއި, އަދުލު އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމުގެ ބާރާއި, ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު ވަކި ކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް