ކަންގަނާ އާއި އޭނާގެ ދައްތަ--
ފިލްމަކަށް ބަރުދަން އިތުރުކުރުން ކަންގަނާއަށް އޭނާގެ ދައްތަ ވަރަށް ތައުރީފްކޮށްފި
Share
ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލީތާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ތަލައިވީ" އަށް ބަތަލާ، ކަންގަނާ ރަނައުތު ދިހަ ކިލޯ އިތުރުކޮށްފައިވާތީ އޭނާގެ ދައްތަ، ރަންގޯލީ ވަރަށް ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ދެތިން ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެ ފިލްމަށް ކަންގަނާ 10 ކިލޯ އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު ރަންގޯލީ ބުނީ ކަންގަނާ ބަރުދަން އިތުރުކުރުމަށް ނަގާފައި ވަނީ ސިއްހީ ރިސްކެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބަރުދަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އޭނާގެ ކޮލެސްޓްރޯލް ލެވެލް ވެސް މައްޗަށް އަރައި ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވި ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ރަންގޯލީ ވަނީ ތަނޫ ވެޑްސް މަނޫ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއިރު ވެސް ކަންގަނާގެ ފަޔަށް އަނިޔާވި ކަމަށާއި އަދި މަނިކާނިކާގައި ވެސް އޭނާއަށް އަނިޔާވިކަން ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އަނިޔާއަށް ބެލުމެއް ނެތި ކޮއްކޮގެ ހިތްވަރަށް ރަންގޯލީ ތައުރީފް ކުރެ އެވެ. 

ޖަޔަލަލީތާގެ ވާހަކަ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ އިރު، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. 

67%
ކަމުގޮސްފި
33%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް