ޕީޕީއެމްއިން ކުރިއަށްދިޔަ މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން
ޖަރީމާތައް ހިންގަނީ އިންޑިޔާ ހައިކޮމިޝަނަރު: ޕީޕީއެމް
Share
ރޭ ދަންވަރު ފުލުހުންގެ ޓީމުން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހަށް ވަދެފައިވަނީ އެޕާޓީއަށް ޖެއްސުންމެއް ކުރަން ކަމަށާއި މި ހުރިހައި ކަމެއްގެ އަޑީގައި ހުރީ އިންޑިޔާ ހައިކޮމިޝަނަރު ކަމަށް ޕީޕީއެމްއިން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ސީއެންއެމްއަށް މައުލޫމާތުދެއްވައި ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާން ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހަށް ފުލުހުން ދަންވަރު ވަންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަކީ އިންޑިޔާ ހައިކޮމިޝަނަރު އަޑީގައި ހުރެގެން ހިންގާ ޖަރީމާތެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. 

ހީނާ ވިދާޅުވީ އެޕާޓީން ކުރިއަށްދާ"އިންޑިޔާ އައުޓު" ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި އެކަން ވީޓޯ ކުރުމަށް ސަރުކާރާއި، އިތުރު ފަރާތެއްގެ އިންޒާރުވެސް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިކަންކަން ނުހުއްޓާނެ ކަމަށޭވެ. 

" ފުލުހުން ހުދުމުހުތާރު ގޮތަކަށް އިންޑިޔާ ހައިކޮމިޝަނަރު އަޑީގައި ހުރެގެން ހިންގާ ޖަރީމާތަކެއްމީ. ކޯޓުއަމުރާއެކު ދަންވަރު ފުލުހުން އިންޑިޔާ އައުޓޭ ކިޔާފަ ރޭވެސް އެވަނީ. "

ހީނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން ސައިޒު ކުރާނެކަމުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް މޯލްޑިވްސް ޔޫތު ފޯސް އިން ދީފައިވާތީ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅުމުން ފުލުހުންގެ ޓީމަކުން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެޕާޓީގެ އޮފީހަށް ވަދެ އޮފީހުގައި ދަމާފައިހުރި ބެނާވެސް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.  

" ކޯޓު އަމުރެއް އެ ދިނީވެސް ހަމަ ޖެއްސުމެއް ކުރަން. އެއްވެސް އިންސާފެއްވެސް ނެތެންނުން. ރައީސް ޔާމީނަށް އިންޒާރުދިނީމަ އެކަން ބަލައިދޭން އެދުނީ. އެކަމަކު ފުލުހުންގެ ޓީމު އައިސް ކޯޓު އަމުރާއެކު އޮފީހަށް ވަދެ ބެނާ އާ އެއްޗިހި ނަގައިގެން ދިޔައީ. "

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަންވެސް ނެތްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ތަރުޖަމާން ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިންވެސް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ރައީސް ޔާމީނަށް އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް މި އިން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލައިދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. 

" ރޭ އިންޒާރުދިނީ. މީގެ ކުރިންވެސް ދެ ފަހަރަކު ކަންނޭގެ އިންޒާރުދީގެން އެކަން ސީރިއަސް ކަމާއެކު ބަލައިދޭން އެދިފައިވާނީ. އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލައި ނުދިން. "

ސީއެންއެމްއަށް ކޮޕީ ލިބިފައިވާ މި ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ " ހ.ހުރަފަ ގޭގެ އިމާރާތުގެ ބޭރުގައި އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން އިންޑިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ހާމަވާފަދަ ގޮތަކަށް އިންޑިޔާގެ ގައުމީދިދައިގެ ކުލަތަކާޢި، ނިޝާންތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިންޑިޔާގެ ގައުމީ ދިދަ އާއި ދާދި އެއްގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބެނާއެއްގައި "Out" ލިޔެ ހަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއް" ކަމަށެވެ.  

33%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
67%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް