ވޯކް އައުޓް ކުރާ ހިތްނުވާ ނަމަ އެކަމަށް މޯޓިވޭޓް ކުރާނެ ގޮތްތައް
Share
އާންމުކޮށް ގިނައިން ކަސްރަތު ކުރަން ބޭނުންވާ މަދު ކަސްރަތު ކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ތިބާ ހިމެނިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ގަވާއިދުން ވޯކް އައުޓް ކުރުމަށް މޯޓިވޭޝަން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ކަސްރަތު ނުކުރުމަށް ކޮންމެވެސް ބަހަނާއެއް ހެދޭ ނަމަ، ތިރީގައިވާ މޯޓިވޭޝަނަލް ހިޔާލުތައް ބޭނުންކޮށްލާށެވެ.
Advertisement

ވަރުބަލިކަން ތަޙައްމަލުކުރުން

ވަރުބަލިވާނަމަ އެއީ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ވަރުބަލިވުންތޯ ތަހުލީލުކުރާށެވެ. ނިދި އައުމަކީ ނިދި ނުލިބިގެން ނުވަތަ ބަލިވެގެން ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ޑިމާންޑް ބޮޑު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ އެއީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ތިބާ ވަރުބަލިވުން ކަމުގައި އެކަށީގެންވެއެވެ. ނަފްސާނީ ގޮތުން ވަރުބަލިކަން ގިނަ ފަހަރަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން އިހްސާސް ވެދާނެ ނަމަވެސް ޖިސްމާނީ ހަރަކާތަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ފަރުވާ އެވެ. އެއްފަހަރު ވެސް ފަށައިގަނެފި ނަމަ ދެން ރަނގަޅު ވެދާނެއެވެ. 

އާދައަކަށް ހެދުމަށް އަމާޒެއް ކަނޑައަޅާށެވެ. 

ބަރުދަން ލުއިވާ ވަރު ނުވަތަ ފިޓްނަސް ލެވެލްއަށް ފޯކަސް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އާދަކޮށް ކަސްރަތު ކުރެވޭތޯ ސަމާލުކަން ދޭށެވެ. ހަމަ އެކަނި އެނދުން ތެދުވެ، ސްޓްރެޗް ކުރި ނަމަވެސް އެކަން ކުރާށެވެ. އަމިއްލަ އަށް ކިތަންމެ އަމާޒެއް ކަނޑައެޅިޔަސް، ފިޓްނަސް ގެ އާދައެއް އެއްފަހަރާ ތަރައްގީ ކުރުމަކީ ދިގު މުއްދަތުގެ ކާމިޔާބީއަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ޓްރެއިނިން ރެގިއުލޭޝަންގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ކޮންސިސްޓެންސީއެއް ގާއިމް ކުރުމުން، އަމިއްލަ އަށް ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ މަގްސަދެއް ވެސް ހާސިލް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުޅިވަރެއްގައި ނުވަތަ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން

ވަރުބަލިނުވެ، ސްޓްރެސް ނުވާނަމަ، ތިބާގެ މޫޑް ހަމައެކަނި އިޝާރާތްކޮށްލާނީ ދުނިޔަވީ ރޫޓީން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމެވެ. ކުޅިވަރާއި އައުޓްޑޯ ހަރަކާތްތަކަކީ އާންމުކޮށް ކުރާ ރޫޓީންއިން ބޭރުގައި ކަސްރަތު ކުރުމަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަކެކެވެ. ޖިސްމާނީ އެއްވެސް ހަރަކާތަކީ މީހާ އަށް އެ އެއްޗެއް ލިބޭހާ ހިނދަކު ފައިދާ ހުރި ކަމެއް ނަމަވެސް ހިތުގެ ހިނގުން މަތިކޮށްލާ ވޯކްއައުޓްތަކަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ވޯކްއައުޓްތަކެވެ.

ތިބާ އަށް ވީ ވަރަކުން ވަގުތު ހޯދައިގެން ކުރުން

އާދައެއް ފަށާއިރު، މާ ބޮޑަށް މޯޓިވޭޓްވެ، މާ ގިނައިން އެކަމެއް ކުރުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. ފުރަތަމަ ހަފްތާތަކުގައި، ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަސްރަތު ކުރުމަކީ އާދައަކަށް ހަދާށެވެ. ދެން، ވެއިޓްސް، ކިކްބޮކްސިން، ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ޗެލެންޖިން ވޯކްއައުޓްތަކުގެ މެދުގައި، ހިނގާލުން ފަދަ އާދައިގެ ކަމެއް ކުރާށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ސްޕީޑް ބާރުކުރާނަމަ ދިގު ރާސްތާގައި އެ ސްޕީޑް ދެމެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެއެވެ.

އިމޭޖިނޭޝަން އަކީ ތިބާގެ ތަމްރީނުގެ ރޫޓީންތައް ސަޕްލިމެންޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ވަރުގަދަ ވަސީލަތެކެވެ. މޯޓިވޭޝަންގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އަމިއްލަ ވިސްނުމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެ، ކަސްރަތު ކުރަން ރަނގަޅު ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ އެކަމަށް ހިތްވަރުދޭން ވާނެއެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް