ކ-ވ: މަޙްމޫދުލް ޙަސަން (29އ) އާއި މުޙައްމަދު ޚައިރުލް އިސްލާމް (26އ) --
މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ބަނގުލަދޭޝްގެ ދެމީހަކު ހޯދަނީ
Share
މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ބަނގުލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ ދެމީހަކު ހޯދަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ  ބަނގުލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އުމުރުން 29 އަހަރުގެ މަޙްމޫދުލް ޙަސަން އާއި ބަނގުލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އުމުރުން 26 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ޚައިރުލް އިސްލާމް އެވެ. 

ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަނީ މި ދެމީހުންގެ ފޮޓޯ އާއި ވަނަވަރުވެސް އާންމުކޮށްފަ އެވެ. 

މީގެ ކުރިންވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބިދޭސީންގެ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ބައެއް މީހުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް