ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
ވިޔަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ނިންމާލައިފި
Share
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އިސްނެންގެވުމަަށް ބޭއްވި "ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" ކޮންފަރެންސް މިއަދު ނިންމާލައިފިއެވެ.
Advertisement

މި ކޮންފަރެންސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިމަހު 27 އަދި 28 ވަނަ ދުވަހު އއ. އުކުޅަހުގައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްނެގެވުމުގެ މަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބާއްވި ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގެ މައިގަނޑު އެއް މަގްސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރައްވައި ކައުންސިލުތައް ބާރުވެރިކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަށްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެއްވުމެވެ.
ވިޔަވަތި ކޮންފަރެންސް 2022 ވަނަ އަހަރު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 3 ސަރަޙައްދަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ސިޓީ ކައުންސިލަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަކާއި ރަށު ކައުންސިލަކާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ބައިވެރިވާގޮތަށެވެ. މިގޮތުން މި އަހަރު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސް އަކީ މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅު ތަކަށް އަމާޒުކޮށް އ.އ އުކުޅަހުގައި ބޭއްވޭ ކޮންފަރެންސްއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުރުން ވަޒީރުންނާއި އެކި މުވައްސަސާތަކުގެ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުންނާއި މޭޔަރުންނާއި ކައުންސިލް ރައީސުންނާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީތަކުގެ ރައީސުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ވިޔަވަތި ކޮންފަރެންސް ނިންމާލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމަށެވެ. 

މިގޮތުން ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމާ، ގޭންކުށް ހުއްޓުވުމާ، މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ، ކައުންސިލްތަކުގެ އިހްތިސާސް ކަނޑައެޅުން ފަދަ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މި ކޮންފަރެންސްގައި މަޝްވަރާކޮށް ހައްލުހޯދަން މަސައްކަތް ކުރިއެެއެވެ. 

މި ކޮންފަރެންސްގައި 140 އަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް