ގިގްސް
ވޭލްސްގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުން ގިގްސް އިސްތިއުފާދީފި
Share
ގެވެށި އަނިޔާގެ ތުހުމަތުތަކުގެ ޝަރިއަތް ފެށުމަށް ގާތްވުމާއި އެކު ވޭލްސްގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުން، ރަޔާން ގިގްސް އިސްތިއުފާ ދީފިއެވެ.
Advertisement

މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިންއިރު، ދެހާސް ވިހިވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު ގެވެށި އަނިޔާގެ ތުހުމަތުތަކަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި ހިސާބުން ފެށިގެން ވޭލްސްގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުގެ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ގިގްސް އަދާނުކުރެއެވެ. މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވޭލްސް ކޮލިފައިވީއިރުވެސް ޓީމުގެ ކޯޗުގެ ޒިންމާތަކާ ހަވާލުވެ ހުރީ ގިގްސްއެއް ނޫނެވެ.

ގިގްސްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާއަށް އަނިޔާކުރުމުގެ މައްސަލަތަކެކެވެ. މި މައްސަލަތަކުގެ ޝަރިއަތް އަންނަ އޮގަސްޓްމަހު ފެށޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް