ހިތާނީ ފެސްޓިވަލެއްގެ ތެރެއިން
ހިތާނީ ހަފްލާތައް ބޭއްވުމުގައި ވެސް ސަމާލުވާން އަންގައިފި
Share
ރާއްޖޭގައި އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް-19 ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާތީ، އެއްވެގެން ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގައާއި، ހިތާނީ ހަފްލާތައް ބޭއްވުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ) އިން އަންގައިފި އެވެ.
Advertisement

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް ޖޫން މަހުގެ ދެވަނަ ހަފްތާއާއި އަޅާބަލާއިރު، ތިންވަނަ ހަފްތާގައި 185 އިންސައްތަ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާތީ، ސަމާލުވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކަކާއިއެކު ރޭ ނެރުނު ބަޔާނުގައި އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ، ގިނަ މީހުން އެއްވާ ތަންތަނާއި ބަންދު ތަންތަނުގައި މާސްކް އެޅަން އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރިން އެތަނެއްގެ ކޮވިޑުގެ ހާލުތު ދެނެގަނެ، ހާލަތު ގޯސް ރަށެއް ނުވަތަ ގައުމަކަށްނަމަ ދަތުރުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމާއި، ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ހަފްލާއެން ނޫނީ ނުބޭއްވުން ނުވަތަ ހަފްލާތައް މަޑުޖައްސާލުމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މިދުވަސްވަރަކީ ހިތާނީ ކޭމްޕްތައްވެސް ބޭއްވަމުންދާ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ، އެފަދަ ހަފްލާތައް ބޭއްވުމުގައިވެސް ގިނަ ބަޔަކު އެއް ނުވާގޮތަށް އެޗްޕީއޭއިން 2020ވަނަ އަހަރު އާއްމުކޮށްފައިވާ ހިތާނީ ހަފްލާތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން އެފަދަ ހަފްލާތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޕެންޑެމިކް ހާލަތުގައި ހިތާން ކުރުމާގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް އެޗްޕީއޭއިން 2020ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އާއްމުކުރި އެވެ. އެ އުސޫލުގައި ވާގޮތުން، އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް، ހިތާނު ކުރާ ގިނަ ކުދިން އެކުގައި އެއްތަނެއްގައި ބޮޑެތި ހޯލް ފަދަ ތަންތަނުގައި ނުބޭތިއްބުމާއި،  ކުދިން ހިތާނުކުރުމަށް އަމިއްލަ ގޭގައި ކުދިން ބޭތިއްބުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެ އެވެ. 

އެ އުސޫލުގައިވާ އިތުރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް

 • އެއް ކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން އެއްތަނެއްގައި ބޭއްތިއްބޭނީ އެއްގޭގައި އެއްކޮށް ދިރިއުޅޭ ކުދިން ނުވަތަ އެއް އާއިލާއެއްގެ ކުދިން
 • އެކުދިން ބައިތިއްބާ ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި މަދުވެގެން ތިން ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
 • މާސްކް އަޅައިގެން އުޅުމާއި މަދުވެގެން ތިން ފޫޓުގެ ގައިދުރުކަން ބެހެއްމުގެ އިތުރުން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރުން
 • ގެއަށް މީހުން ޒިޔާރަތްކުރާއިރުވެސް ގިނަ މީހުން އެއްފަހަރާ ގެއަށް ޖަމާނުވާނެގޮތަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާާއި، ކޮވިޑް-19ގެ އަލާމާތް ފެންނަ މީހުން ގެއަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރުން. އަދި އެގޮތަށް ގޭގެއަށް ޒިޔާރާތް ކުރާއިރު ވެސް ގެއަށް ގިނައިރު މަޑުނުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން. 
 • ގިނަ މީހުން އެއްވާގޮތަށް ޕާޓީ ތަކާއި، މިއުޒިކް ޝޯ ފަދަ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަފްލާތައް ނުބޭއްވުން.

މިދުވަސްވަރަކީ ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެތެރޭގެ އަދި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރުތަކާއި އެއްވުންތަކާއި، ހަފްލާތައް ބޭއްވުމަށް ރާވަމުންދާ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ، ކޮވިޑާއި، އަރިދަފުސް ރޯގާ އަދި މިދުވަސްވަރު ފެތުރޭ އެހެނިހެން ބަލިތަކުގެ ހާލަތުވެސް އިތުރަށް ގޯސްވިޔަ ނުދިނުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަމެއްވެސް އެޗްޕީއޭ ރޭ ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ އާއްމުކޮށްފަ އެވެ.

އާއްމު ފިޔަވަޅުތައް

 • ގިނަ މީހުން އެއްވާ ތަންތަނާއި ބަންދު ތަންތަނުގައި މާސްކް އެޅުން، އަދި ހާއްސަކޮށް ހައި ރިސްކް މީހުންނާއި ކުދިން އަދި މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ގިނަފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުވާ ފަރާތްތަކުން އާއްމު ތަންތާނގައި މާސްކުއެޅުން މިގޮތުން އޮފީސް، ސްކޫލް، ކޮލެޖް، ފިހާރަތައް، އެއަޕޯޓް، ފެރީ ޓަމިނަލްތައް، ދަތުރުފަތުރުކުރާވަސީލަތްތައް(ފެރީތަކާއި، ބަސް ޓެކްސީ، މަތިންދާ ބޯޓު، ސީޕްލޭން)، މިސްކިތް ބޭންކުފަދަ ތަންތަނުގައި މާސްކުއެޅުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން
 •  ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި އަބަދުވެސް މާސްކު އަޅައިގެން އުޅުން
 • ކޮވިޑްގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ މާސްކްއަޅައި، ގޭގައި އެކަހެރިވުން އަދި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުން
 •  ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ކޮންމެހެން ދާންޖެހިގެން ނޫނީ ނުދިއުން
 • ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރިން އެތަނެއްގެ ކޮވިޑުގެ ހާލުތު ދެނެގަނެ، ހާލަތު ގޯސް ރަށެއް ނުވަތަ ގައުމަކަށްނަމަ ދަތުރުކުރުން މަޑުޖައްސާލުން
 • ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރިން ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކުރުން
 • ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ހަފްލާއެން ނޫނީ ނުބޭއްވުން ނުވަތަ ހަފްލާތައް މަޑުޖައްސާލުން
0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް