ads
ގދ. މަޑަވެލީގައި 7 އޮގަސްޓް 2018 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީން
ތާރީޚުން މިއަދު: ގިސޯސް ހިފާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި
7 އޮގަސްޓް 1998 ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑު އަތޮޅު ވިލިގިލި ހުޅުވާއިރު، ސީދާ ފްލައިޓްތައް އައްޑު އަތޮޅު ގަމަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާނެ ކަމަށް ޓުވަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ 7 އޮގަސްޓް 1998 ގައެވެ. މި ބޯޓު ފަރަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން އަށް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

7 އޮގަސްޓް 1998

ސިންގަޕޫރުގެ އިސްލާމީ ކަންތަކާބެހޭ މަޖިލީހުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ބައްދަލު ކުރެއްވީވެސް 7 އޮގަސްޓް 1998 ގައެވެ. މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮތީ ސިންގަޕޫރުގެ މަސްޖިދުއްސުލްތާންގައެވެ.

7 އޮގަސްޓް 2008

އިސްލާހު ކުރެވުނު ގާނޫނު އަސާސީ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ތަސްދީގު ކުރެއްވީ ދެހާސް އަށްވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ހެނދުނުއެވެ.

your imageރައީސް މައުމޫން ގާނޫނު އަސާސީ ތަސްދީގުކުރައްވަނީ

7 އޮގަސްޓް 2013

ޒުވާނުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދޭން ޖެހެނީ ސަރުކާރު "ހެޔޮފުޅު" ވެގެން ނޫން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު ވަޙީދު ހަސަން މަނިކު ވިދާޅުވީ 7 އޮގަސްޓް 2013 ގައެވެ.

7 އޮގަސްޓް 2018

އަޅުގަނޑަށް ގޮން ނުޖައްސަވާ. އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޤިޞާސް ތަންފީޒުކުރާނީ. އެކަމާ ޝައްކު ނުކުރައްވާ. އެކަން ކުރާތީ ނޫންތޯ އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ގޮސް އެކިއެކި ކަރަކަރައިގައި މި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ދައުލަތަށް އުނދަގުވާ ކަންތައްތައް މިކުރަނީ. އޭގެ ހުރިހާ އިޖުރާޢަތުތަކެއް ފުރިހަމަވެގެން އެކަން ކުރެވޭ ހިސާބަށް ދިޔައިމާ، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޤިޞާސް މި ރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ކައިރީ ވިދާޅުނުވޭ މިކަމެއްނުވާނެޔޭ. މިކަން ކުރާނީވެސް އަޅުގަނޑު.

މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަން ކެރިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ބުނެ ގޮން ނުޖެއްސެވުމަށާއި، އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވީ 7 އޮގަސްޓް 2018 ގައެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ، ގދ. މަޑަވެލީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
8%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
8%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް