2008 ވަނަ އަހަރު އޮތް ގައުމީ ޓީމް
ތާރީޚުން މިއަދު: ސިޔާސީ ހަރަކާތުގައި ގައުމީ ޓީމު
Share
9 އޮގަސްޓް 1981 ލަންޑަނުން ހެޑްމާސްޓަރ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތް ބައެއް ބޭފުޅުން އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށާފައިވަނީ 9 އޮގަސްޓް 1981 ގައެވެ.
Advertisement

9 އޮގަސްޓް 2008

ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ޑީއާރުޕީގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނީ 9 އޮގަސްޓް 2008 ގައެވެ.

9 އޮގަސްޓް 2009

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުރުމާއި، އެ ރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ފަށްޓަވައިދެއްވީ 9 އޮގަސްޓް 2009 ގައެވެ. މި ދެ މަޝްރޫޢަކީ ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ލޯން އެހީގެ ދަށުން ހިންގަވާ ދެމަޝްރޫޢެވެ.

9 އޮގަސްޓް 2018

ފަރުކޮއި ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކުރެވުނީ 9 އޮގަސްޓް 2018 ގައެވެ. މިއީ ސްކޫލުތަކެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖޭގެ ފަރުތައް ދައްކާލުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

9 އޮގަސްޓް 2020

ށ. ފުނަދުއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި 9 އޮގަސްޓް 2020 ގައި ފެންބޮޑުވިއެވެ. މި ހާދިސާގައި އެ ރަށުގައި ފެންބޮޑުވެ އެ ރަށުގެ ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެ، 20 ވަރަކަށް ގެއަށް ފެނުގެ އަސަރުކޮށްފައިވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް