ads
ވިޔަވަތި ރާއްޖެ ފެށުމަށް
މަރުކަޒީ މޮހޮރުތަކުން ވީއްލުން: ހަގީގަތެއް ނެތް، ހިލާ އަމުދުން ދިމާނުވާ ބިލާހެއް ނޫން
ބާރު ދުވެލިން، ބޮޑު ތިލަދުންމަތި އަމުނައި، ގަތައި ބަދަހިކޮށްފި
މުޅި އުމުރު އަވަދިކުރަމުންދާ މީހާއަށް ހައްގު އުޖޫރަ ލިބުން
މައިބަދައަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު
ސީދާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒުކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ފާއިތުވި އަހަރުގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި، މި ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް، ހިންގާ ތިން ވަނަ ”ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް“ މިއަދު ލ. ގަމުގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެކަމަށްޓަކަައި ހުދު އެމަނިކުފާނު ހިމެނޭހެން މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީރުންނާއި، ކައުންސިލްތަކާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 270 ބޭފުޅުން މިވަގުތު ތިއްބެވީ ގަމުގައެވެ.

މި ކޮންފަރެންސް ފައްޓަވައިދެއްވައި ރައީސް ސޯލިހް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގަައި ފުރަތަމަވެސް ވިދާޅުވީ، ”ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އަތްނުލެވޭ، ހަގީގަތެއް ނެތް، ހިލާ އަމުދުން ދިމާނުވާ، ބިލާހެއް ނޫންކަމުގެ ޔަގީންކަން އެންމެންނަށްވެސް ލިބިއްޖެ“ ކަމަށެވެ. 

އުތުރުން ދެކުނަށް، މުޅި ރާއްޖެ އޮތް ދިގަށް ބެލިޔަސް، އަދި ދިމާ ދޮރުމަތިން ތިމާ ގޭ ހުރި މަގުން، އަމިއްލަ ރަށުން، އަތޮޅުން އަދި މުޅި ރާއްޖެއަށް ބެލިޔަސް މިހާރު އެދެންނެވި ”ބަދަލު ފެންނާނެ، އަތްލެވޭނެ، ބެލޭނެ“ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ، މިހާތަނަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ އެންމެބޮޑު އިދާރީ ބަދަލު. މިއިން އަތޮޅެއް، ރަށެއްގައި މީގެކުރިން ޖެހި ކޮންމެ އިސްކުރެއް، މޮހޮރެއްޖެހީ މަރުކަޒީކޮށް، މި ރަށްތައް ގުޑިނުލެވޭވަރުކޮށްފައި. އެހެން ނަމަވެސް، މިހާރު މި ސަރުކާރުން ހިންގާ ކިތަންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ކަމުގައިވިޔަސް، އެއީ އެ ރަށަކަށްޓަކައި ކުރާ ކަމެއް. ކަރަންޓެއް، މަގެއް، ބަނދަރެއް، ފެނެއް، ނަރުދަމާއެއް، އެއަރޕޯޓެއް ކަމުގައިވިޔަސް، މީގައި ވަކި ތަފާތެއް ނެތް، މި ހިނގާ ކޮންމެ ސިޔާސަތަކީ، ރައްޔިތުން ވީއްލި، އުދުއްސައިގަނެވޭނެ ލާމަރުކަޒީ ޖަޒީރާ ތަރައްގީ، ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވިގޮތުން ބޭނުމަކީ، ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް އެ ރައްޔިތަކު އިހްތިޔާރުކުރާ ތަނެއްގައި، އުފާފާގަތިކަމާއިއެކު، އާއިލާ ބިނާކޮށް ދިރިއުޅެވޭނެ މަގު ފަހިކުރުމެވެ. 

your imageވިޔަވަތި ރާއްޖެ ފެށުމަށް ލ. ގަމުގައި ރައީސް ސޯލިހް

ބާރު ދުވެލިން، ބޮޑު ތިލަދުންމަތި އަމުނައި، ގަތައި ބަދަހިކޮށްފި

މިދިޔަ ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގަަައި ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ "އިންޓަގްރޭޓެޑް ނެޝަނަލް ޕަބްލިކް ނެޓްވޯކް" މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން "ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓު ލިންކު”ގެ ހިދުމަތް ހއ. އިން ށ. އަތޮޅަށް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން އެ ހިދުމަތް ސަރުކާރުން ދަނީ ފުޅާކުރަމުންނެވެ.

މިކަން ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވީ، ދިރިދިރި ހިނގަހިނގާ އޮތް އިގްސޯދެއްގެ ތަނަވަސްކަން އެންމެންނަށް ލިބުމުގެ ގޮތުގައެވެ. 

އެ ވިދާޅުވާ އެއްޗެއްގެ މިސާލުވެސް ރައީސް ޖެއްސެވިއެވެ. ތަކަން-މާރަންދޫގެ ހިކަނދި ރާނބާ ފަތް، އެންމެންވެސް އަބަދުވެސް ބޭނުންވާގޮތަށް، ކެލާ ބާރަށުގެ ފަލަމަޑިއަށް ރަށްތަކުން އިންތިޒާރު ކުރުމެވެ. އަދި މިނޫނަސް އެތައް ރަށެއްގެ އާދަޔާ ހިލާފު މާދަރީ އުފެއްދުން ހުންނައިރު، އާރުޓީއެލް މެދުވެރިކޮށް އެތަކެތި ފީނުވެ، ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށް ރައްދުކުރެވި، އެ ރަށަކަށް އެ ރަށެއްގެ އަގު، އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން މިހާރު ލިބޭނެކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. 

”އިސްދޫ މުލީގައި އަޅާ އިގްތިސޯދީ އޮއިވަރު، މާވަށް ގުރައިދޫ ކަނޑުއޮޅިއަށް ވާސިލުވޭ. އާރުޓީއެލްގެ ބާރު ދުވެއްޔާއި، އަރާމު އުޅަނދުފަހަރު ބޮޑު ތިލަދުންމަތި އެއްކޮށް ގުޅައި، އަމުނައި، ގަތައި ބަދަހިކޮށްފި. އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ގޮތަށް، އެ ސަރަހައްދުގެ 41 ރަށް އެދަނީ ދުވާލަކު ދެ ދަޅައަށް އެއްވެ ގުޅެމުން. އެންމެންގެ ޖީބަށް އެ ތަނަވަސްކަން އަންނަންޖެހޭނެ. އެއީ ވިއަވަތި ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ހިންގަންޖެހޭގޮތް. އާ ގޮތަކުން މާމޮޅު އަނެއްގޮތް ގެނެސްދެނީ މި ނިޒާމު. ތިޔަބޭފުޅުން ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިހާބުވެ ތިޔަ ތިއްބެވީ، ތަރައްގީގެ މި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް. އަޅުގަނޑު މި މަގާމުގައި ދެމި މިހުންނަނީ މި މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމައި، ވަށާޖެހޭ ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމެއް ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިނުމަށް. އެނޫން އެއްވެސް ބޭނުމެއް، އަމާޒެއް އަދި ތަސައްވުރެއް އަޅުގަނޑުގެ ނެތް،“ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

your imageވިޔަވަތި ރާއްޖެ ފެށުމަށް ގަމުގައި ރައީސް ސޯލިހް

މުޅި އުމުރު އަވަދިކުރަމުންދާ މީހާއަށް ހައްގު އުޖޫރަ ލިބުން

ރާއްޖެ ވިއަވަތިވެ، ދިރިއުޅުން ޖަޒީރާވެ، އުފާފާގަތިކަމާއި ބާއްޖަވެރި ހަޔާތެއްގެ ނަސީބު، ކޮންމެ ރަށެއްގެ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްމެ ހައްގެވެ. ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުޅި އުމުރު އަވަދިކުރަމުންދާ މީހާއަށް ހައްގު އުޖޫރަ ލިބެންޖެހޭނެކަން ރައީސް ގަބޫލުކުރައްވައެެވެ. 

”ޒަމާނުއްސުރެ ނުވެއޮތް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅިއްޖެ. އެ ފައިސާ އަތަށް ލިބިއްޖެ. އޭގެ ސަބަބުން ގިނަ ބައެއްގެ އާމްދަނީއަށް، ކުރިން ނުވި އެތައް ރަނގަޅެއް ވެއްޖެ. ޤާބިލް، އެކަށޭނަ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޓީޗަރުން ލިބުމަށް އޮތް އެންމެބޮޑު ހުރަސް އަޅުގަނޑުމެން ނައްތާލައިފިން،“ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް މިކަން ފާހަގަކުރެއްވީ ސަރުކާރުން ގެނައި މި އިންގިލާބީ ހެޔޮ ބަދަލަކީ، ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހި، ނުވެ އޮތް ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ރަށްތަކުގެ ތައުލީމީ ނިޒާމަށް ގެނެވުނު ބަދަލު، ފެނުނީ، މި އަހަރުގެ ހައި އެޗީވަސް އެވޯޑް ހާސިލްކުރި ދަރިވަރުންގެ އަދަދުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެކަހެރި ކުދި ރަށްރަށުގެ މަދަރުސާތަކުގެ ދަރިވަރުން ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ މަތީ ނަތީޖާ ހޯދީ މުޅި ދުނިޔެއާ ވާދަކޮށް ކަމަށެވެ. ލާމަރުކަޒީ ރާއްޖޭގެ ޖަޒީރާ ކުދި ސްކޫލްތަކުން އެކަން އެވަނީ ސާބިތުކޮށްދީފައި ކަމަށެވެ.

your image

ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާއަކީ އަސާސީ ކަންކަން

އެއީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިނުން މަޖުބޫރު  އަސާސީ ހިދުމަތެއް ނަމަވެސް، 2018އާއި ހަމަޔަށް އައިއިރު، ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 70 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ ރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނެތްކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސް އަހަރު އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ، ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅައި ނިންމުމަށް ކަމަށާއި، ގެޔަކަށްފަހު ގެއެއް، ރަށަކަށްފަހު ރަށެއްގައި އެދަނީ އެދުމަތް ފުރިހަމަވެ ނިމެމުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

”ބާވެ، ހަސްނެތި، އުވެމުން، ނިވެމުން، ކަނިވަމުންދާ ހުރިހާ އިންޖީނުގެތަކުގެ ގަދައަޑާއި، ބޯ ދުމުން ރައްޔިތުން މިންޖުކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ފެނަކައިން ހިންގަމުން އެބަގެންދޭ. އާ ޖޯރަކާއެކު ހޯސްޕަވަރުގެ ޖަނަރޭޓަރުތައް، ޒަމާނީ އާ އިންޖީނުގެތަކުގައި އެދަނީ ބަހައްޓަމުން. ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމަށް އިތުރު ހަކަތަ އެދަނީ ލިބެމުން. ދުރު އަދި މެދު ރާސްތާގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ސަރުކާރުން މިވަނީ އަމާޒު ހިފާފައި، “ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

your image

މައިބަދައަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު

ކައުސިލްތަކަށް މާލީގޮތުންނާއި އަދި،  ޤާނޫނީ ގޮތުން އިތުރު ބާރުތައް ލިބިދީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އަށް ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވާފައި ވަނީ، 15 ޑިސެންބަރު 2019 ގައި ބޭއްވި، ފުރަތަމަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގަ އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވިގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ނުގެނެސް މަޑުކޮށްފިނަމަ، ކަންކަން އަނެއްކާވެސް އޮންނާނީ ކުރިންވެސް އޮތްގޮތަށް މަޑުޖެހި، ހުއްޓި ތާށިވެފަައެވެ.

މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހުރިހާ ސިޔާސަތެއް ފަރުމާވެ ނިމި، ހިނގަމުން ދަނީ އޭގެ މައިބަދައަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިގެން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

”އެއީ އެ ހިދުމަތާއި މި ހިދުމަތް، އެ ވިޔަފާރިއާއި މި ވިޔަފާރި އަދި އެ ރަށާއި މިރަށް ގުޅައި ލާމެހިގެން ހިނގާ އުފާވެރި ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދުމަށް. ތަނަވަސްކަމާއި ބާއްޖަވެރިކަން މި ރަށްތައް ލާވަށައިލުން،“ ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވި އެވެ.

your image

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއި އެމްޑީޕީ

ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ލިޔެވިފައި އޮތް ގާނޫނު އަސާސީއަކާއިއެކުގައެވެ. އެއާއިއެކު، ކުރީގެ ކަތީބުންނާއި އަތޮޅުވެރިންގެ ބަދަލުގައި ރަށު ކައުންސިލަރުންނާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް، މާލެގެ މަރުކަޒީ ހިންގުމަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް އައިތަނެއް ނުފެނުނެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ އިން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" އެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މަރުކަޒީ ވިސްނުމާއި ހިލާފަށް، ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރަށްތަކުގެ ހިތްގައިމު ދިރިއުޅުމާއި، ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ދެމެހެއްޓެނިވި، ދިރިއުޅުމެކެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ހިންގުމުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކަށަވަރުކޮށްދޭ މެނިފެސްޓޯއެކެވެ. މި މެނިފެސްޓޯއިން ރައްޔިތުންނަށް މިހާރުގެ ރައީސް ސޯލިހް ވައުދުވެފައިވަނީ ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމާއި، ނޫ އިގްތިސާދަކާއި، ފަހުރުވެރި އާއިލީ ދިރިއުޅުމާއި، އޯގާތެރި ސަރުކާރަކާއި، އިންސާފެވެ.

ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމެއް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީން ވައުދުވެފައިވަނީ މަރުކަޒީ ސަރުކާރު އަތޮޅުތަކަށް ބަހާލައި، ސަރުކާރު މިނިސްޓްރީތަކުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ބަހާލާށެވެ. އަދި އާއިލާތަކަށް ދިރިނޫޅެވޭ ވަރުގެ ކުދިކުދި ބިންކޮޅާއި ފްލެޓްތަކުގެ ބަދަލުގައި އެމީހުން އިހްތިޔާރުކުރާ އެހެންތަނަކުން އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ގޯއްޗެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީވެސް ވެފައިވާ ވައުދެކެވެ.

67%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް