ads
ރަށްމަތިފަންނު ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: ސިޓީ ކައުންސިލް
"ރަށްމަތިފަންނު" ގެ ނަމުގައި މައިޒާނެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވައިފި
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލުން ތަރައްޤީ ކުރި މައިޒާން "ރަށްމަތިފަންނު" މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރަށްމަތިފަންނު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު އާޠިފެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި، ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުށީ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މިފަދަ މައިޒާނެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ، ރައްޔިތުން ހިތްހަމަ ޖައްސާލާ މުޖުތަމަޢުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ރަނގަޅު މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމެވެ. 

67%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް