އެފްއޭއެމްގެ ރައިސް ބައްސާމް
ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުގެ މާލޭ ނާދެވި ސައުދީގައި ތާށިވެފައި
Share
އަންޑަ 20 އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖޭން ކުޅެން ޖެހޭ މެޗަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ދިޔަ ޒުވާން ދިވެހި ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނަށް އެނބުރި މާލެ ނާދެވި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ތާށިވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ދިވެހި ޓީމުން ކުޅުން ފަހު މެޗު ކުޅުނީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި 18 ވަނަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު ޓީމު އެނބުރި މާލެ އައުމަށް 20 ވަނަ ދުވަހު، ފުރަން އެއަޕޯޓަށް ދިޔަނަމަވެސް ޓިކެޓްގެ ކަންތައް ހަމަ ޖެހިފައި ނެތުމުން ދިވެހި ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާ އޮފިޝަލުންނަށް ފުރޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އެކަންވަނީ ޓީމުގެ މެންބަރަކާ ހަވާލާދީ ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް އެނގޭ މީހަކު މި ނޫހާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. 

އެރޭ 6 ޖެހިއިރު އެއަޕޯޓަށް ދިޔައީ. އެކަމަކު އެއަޕޯޓަށް ދިޔަ ފަހުން މި އެންގީ 6 ކުޅުންތެރިންނާ ބައެއް އޮފިޝަލުން ފިޔަވައި އެންމެންގެ ބުކިން ކެންސަލްކޮށްފައި އޮތްކަން. ދެން އެތައް އިރަކު އެއަޕޯޓުގައި ތިބެފައި އަލުން އެނބުރި 11 ޖެހިއިރު ހޮޓަލަށް ދިޔައީ. އެ ފަހުން މިހާރު 3 ދުވަސްވީ އަދިވެސް ނޭގެ ފުރޭނެ ދުވަހެއްވެސް. ވާނުވާ ނޭގި މިހާރު މި ތިބީ. އަހަރުމެން ކައިރީ ބުނެފައި އޮތީ އަދިވެސް ޓިކެޓް ނުލިބޭ ކަމަށް.

ޓިކެޓް ކަންތައް ހަމަ ނުޖެހި އޮތީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މާލެއަށް ފުރުނީ 4 އޮފިޝަލަކާ 6 ކުޅުންތެރިންނަށެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެފްއޭއެމްގެ ބަހެއް ނުލިބެއެވެ. ޓީމުގެ ކޯޗު ޝާކިއްޓޭވެސް ހުރީ މާލެ ނާދެވި ސައުދީގައި ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ޓިކެޓް ކަންތައް ހަމަ ނުޖެހިގެން ގައުމީ ޓީމުގެ ގިނަ މެންބަރުންނަށް މުބާރާތަށް ފަހު އެނބުރި މާލެ ނާދެވިވާއިރު، ފައިސާ ނުދައްކާތީ ގައުމީ އެއަލައިން މޯލްޑިވިއަނުންވަނީ އެފްއޭއެމަށް ޓިކެޓް ވިއްކުން ހުއްޓާލާފައެވެ. އަދި އެހެންވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ނުދީގެން އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލަތައް ޝަރީއަތުގައިވެސް އެބަހިނގައެވެ.

24%
ކަމުގޮސްފި
16%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
13%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
47%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް