ads
ރިސޯޓު ބާގައި ރޯވެފައި
ކޮއްޓެފަރު ރިސޯޓު ބާއެއްގައި ރޯވެ މުޅި ބާ އަދައި އަޅިއަށް
ރ.އަތޮޅު ބްރެއްނިއާ ކޮއްޓެފަރު ރިސޯޓު ބާއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި ބާ ހުރި މުޅި އިމާރާތްވެސް އަދައި އަޅިއަށް ވެއްޖެ އެވެ.

އެމްްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބުނީ، ރޭ ދަންވަރު 01:12 ހާއިރު ކަމަށާއި، ރިޕޯޓު ލިބުމާއެކު ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ޅ.ނައިފަރު ފަޔަ ސްޓޭޝަނުން ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފަ ކަމަށެވެ.

your imageއަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެެވުނީ 4 ގަޑިއިރުން

ނައިފަރު ފަޔަ ސްޓޭޝަންގެ ފަޔަމަނުންނަށް އެ ރިސޯޓަށް ދެވުނީ ރޭ ދަންވަރު 02:46 ހާއިރު އެވެ. އޭރު ރިސޯޓްގެ ފަޔަ ސްކޮޑުން ވަނީ އެ ހާދިސާގެ 90 އިންސައްތަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަ އެވެ.   

ނަމަވެސް ރިސޯޓްގެ ފަޔަ ސްކޮޑާއި ނައިފަރު ފަޔަ ސްޓޭޝަންގެ ފަޔަމަނުން ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން ރޯވެފައިހުރި އަލިފާންގަނޑު އެއްކޮށް ނިއްވާލެވިފައިވަނީ ހަަތަރުގަޑިއިރުން ރޭ ފަތިހު 04:05 ހާއިރު އެވެ.

 

your imageމުޅި އިމާރާތްވަނީ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައި

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވި ނަމަވެސް އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުން ބާ ހުންނަ އިމާރާތް ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފަ އެވެ.

41%
ކަމުގޮސްފި
23%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
36%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް