އަފީފް
ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަޖިލީސް ނިންމާލައިގެން ޗެމްބަރު ހޫނުވެއްޖެ
Share
ޓެކްސް ބިލަށް ވޯޓަށް އަހަން އޮއްވާ، ކޯރަމް ހަމަ ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލި މައްސަލަ ފެން މަތިވެ މަޖިލީސް ހޫނު ވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިއިރު ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަފީފްއެވެ.

މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ދެ ފެކްޝަނަކަށް ބެހިފައިވާއިރު ރައީސް ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނަށް ސަޕޯޓް ކުރައްވާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އަފީފް، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީ ކޯރަމް ހަމަނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ގަވައިދުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ފަސްވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނާ ރަގަބީލް އަފީފް ނުޖައްސަވައެވެ. މަޖިލީސް ޗެމްބަރު ހޫނުވީ އެ ހިސާބުންނެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވައިދުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނަނީ މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތަކަށް ފާސް ނުކުރާހާ ހިނދަކު މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއަކާ ވިދިގެން އަންނަނިވި ވަގުތުތަކުގައި ރަނގަބީލެއް ޖަހަންވާނެއެވެ. މި މާއްދާގެ ފަސްވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނަނީ މަޖިލީހުގައި ވޯޓެއްް ނަގާ ވަގުތު ވަކި އަދަދަކަށްް މެންބަރުންް އެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ތިބުމަށް ގާނޫނު އަސާސީއާ މި ގަވައިދުން ލާޒިމުކުރާ ހާލަތުގައި އެ އަދަދަށް މެންބަރުން ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ނެތް ކަމަށްވާނަމަ..

ގަވައިދުގައި ރަނގަބީލު ޖަހަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް އަފީފް ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ ރަނގަބީލު ނުޖައްސަވައެވެ. 

"އެއްވެސް އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރަކު [ވާހަކަ ދައްކަން ފުރުސަތަކަށް] އެދިވަޑައިގެންފައެއް ނެތް. އަދި މި ބިލަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ބޭނުންވާ ކޯރަމް ވެސް ނެތް،" ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވަމުން އަފީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިއިރު ވޯޓަށް އެހުމަށް އޮތީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށް ޖީއެސްޓީ އާއި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑު ކުރަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލު ފާސްކުރުމެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
17%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
17%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
67%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް