ads
ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ
އަސަރުން ފުރިފައިވާ މި ވީޑިއޯ ފެނި އެތައް ބައެއްގެ ހިތް ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ
މިއީ މިއަދު ޓުވިޓާއިން ފެނުނު ވީޑިއޯ ކޮޅެކެވެ. މި ވީޑިއޯ ކޮޅު ފެނި އެތައް ބައެއް ހިތާމަ ކުރަމުން ދަނީ، މި ވީޑިއޯ ކޮޅަކީ އަސަރުން ފުރިފައިވާ ވީޑިއޯ ކޮޅަކަށް ވުމުންނެވެ.

ތުއްތު ދެ ކުދިން އެކުދިންގެ ބައްޕަ ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިއުމުން އުޅެން ޖެހިފައިވާ ހާލު ކިޔައިދޭ މަންޒަރު ފެންނަ މި ވީޑިއޯ އަށް އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. 

އަސަރާއި އެކު އެ ކުއްޖާ ކިޔައި ދެމުން ދިޔައީ، އެ ކުއްޖާގެ ހިތުގެ އުދާސްތަކެވެ. މައުސޫމް އެ ހިތުގައި އަޅާ ވޭން އިހުސާސް ކުރަން ނޭނގުނަސް އެ ހިތާމައިގައި މިއަދު އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. 

"ބޭބެއަށް އެނގޭތަ ކޮންމެ ދުވަހަކު އަހަރުމެން ނިދަނީ ފިނި ކަންމަތީ. ބަނޑުހައިކަން މަތީ. އަހަރުމެންނަށް ހޫނު ކުރަން ދަރެއް ނެތް. އަހަރުމެންގެ ބައްޕަ އަކީ ޝަހީދެއް. ބައްޕަ މަރުވުމުގެ ކުރިން އަހަރުން މިހާލުގަ އުޅޭ ކަށް ނުޖެހޭ. ފިނި ވުމުން ހޫނު ކުރަން ދަރު ހޯދާ. ބައްޕަ ދުނިޔޭގަ ހުރި އިރު އަބަދުވެސް އަހަރުމެންނަށް ފިނިވެއްޖެނަމަ އެކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދޭ." ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރަމުން އެ ތުއްތު ކުއްޖާ ކިޔައިދިނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވީޑިއޯގައި އެ މައުސޫމް ކުއްޖާ ވަނީ، ބައްޕަ މަރުވުމުން ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވެ "ހަރާބު" ވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި އެކުދިންނަށް މިއަދު އެހާލުގައި އުޅެން ޖެހުނީ، އެ ކުދިންގެ ކޮން ކުށެއް އޮވެގެންތޯ އެ ކުދިން ސުވާލު ކުރެ އެވެ. 

"މިއީތަ ބައްޕަ ނެތް ހުރިހާ ކުދިން އުޅެންޖެހިފަ އޮތް ހާލަކީ."

ވީޑިއޯ ކުރަމުން ދިޔަ މީހާ ކައިރީ، އޭނާގެ ދަރިފުޅު އެހާލުގަ އެންމެ ދުވަހެއްވެސް އުޅެން ޖެހުނުތޯ އެ އަންހެން ކުއްޖާ އަހަ އެވެ. ފިނީގަ ބަނޑުހައި ކަންމަތީ އެންމެ ދުވަހެއްވެސް އޭނާ ހޭދަކުރަން ޖެހުނުތޯ އެ އަންހެން ކުއްޖާ އަސަރާއި އެކު އަހަ އެވެ. 

"ބައްޕަ އިން ތިބޭ ހުރިހާ ކުދިން ތިބެނީ އުފަލުގަ. ފިނިން ރަށްކާ ކޮށްދީ ހައިކަން ފިލުވައިދޭ. އަހަރެން ހިތަށް އަރާ ބައްޕަ މަރުވަމުން އަހަރެން ވެސް ގޮވައިގެން ދިޔަނަމައޭ."

މިއީ ސީރިއާގެ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޔަތީމުވެފައިވާ ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ހިތުގެ އުދާސްތަކެވެ. މިއަދު އެ ތުއްތު ކުއްޖާ ފަދައިން އެތައް ކުދިންނެއް ދަނީ އެ ވޭނުގަ އެ ކުދިންގެ ދިރިއުޅުން އުޅެމުންނެވެ. އެ ކުދިންނަށް އެހީ ވުމަކީ މިއަދު ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. އެ މައުސޫމް ކުދިންނަށް އުފާވެރިކަން ހޯދައި ދިނުމަށް ވެވެން އޮތް މިންވަރަކުން އެހީތެރި ވަމާ ތޯއެވެ. 

69%
ކަމުގޮސްފި
3%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
23%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
5%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް