ads
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ލޭ އޮހޮރުވުމަކަށް ގޮވާލި އައިޑީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
ލޭ އޮހޮރުވުމަކަށް ގޮސްގެން ނަމަވެސް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ވެއްޖެކަމަށް ވިދާޅުވެ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތަރުޖަމާނު މަރިޔަމް ޝިއުނާ ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް އެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ.

"ނަންނަޒީވް"ގެ ނަމުގައި ޓްވިޓަރ ހޭންޑްލް ބޭނުންކުރާ ޝިއުނާ ހަރުކަށިކަމާއި އެކު ނިކުމެ މިވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ވެއްޖެކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވިޓަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވުމުން ފަހުންވަނީ އެ ޓްވިޓް ފަހުން ޑިލީޓްކޮށްފައެވެ.

ޓްވިޓާއިން މިހާރު އެ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާއިރު ފުލުހުންވެސް އަންނަނީ ލޭ އޮހޮރުވުމަކަށް ގޮވާލި މައްސަލަ ބަލަމުންނެވެ.

"ބަޔަކު ވަރަށް ހަރުކަށިކަމާއިއެކު ނިކުމެ މިވެރިކަން ނިންމަން ވެއްޖެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް މުސްލިމުންނެއްގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިކަން ދައްކަމުން ދައްކަމުންދާ ޖައްބާރު @ibusolih ހަމަބިމަށް ތިރިކުރަން ވެއްޖެ. ޓްވިޓްކުރަން ތިބެގެން ވާކަށްނެތް. ލޭ އޮހޮރުވުމަކުންވެސް ބަދަލުކުރަންވެއްޖެ" ޝިއުނާ ކުރެއްވި ޓްވިޓްގައި ވެއެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޝިއުނާކުރި ޓްވިޓްގައި މި އިބާރާތް ބޭނުންކޮށްފައިވާއިރު ފަހުން އެޓްވިޓް ޑިލީޑްކުރީ އޭގެ ނުބައި މާނަ ބައެއް މީހުނަށް ގެނިގެން އުޅޭތީކަމަށް ޝިއުނާ އެހެން ޓްވިޓެއްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

33%
ކަމުގޮސްފި
33%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
33%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް