ads
ކަލާފާނު ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ސްޓެލްކޯއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯގެ މައުލޫމާތު ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދީފި
ސްޓެލްކޯ އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަލާފާނު ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދީފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފައިވަނީ ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ސްޓެލްކޯއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން އެ ދަރިވަރުންނަށް އެ ކުންފުނީގެ އިންޖީނުގެ ދައްކާލާފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނި ގޮތުގައި ދަރިވަރުންނަށް އިންޖީނުގެ ދައްކާލުމުގެ އިތުރުން އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި އެ ކުންފުންޏާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ކަމުގައެވެ.

your imageކަލާފާނު ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ސްޓެލްކޯއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯގެ ހެޑް އޮފީހަށް ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާއިރު، މިފަހުން ގާޒީ ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އެ ކުންފުނީގެ ހުޅުމާލެ އިންޖީނުގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ގާޒީ ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެ އިންޖީނުގެއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން އެ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުމާލެ އިންޖީނުގެ ދައްކާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ސްޓެލްކޯއިން ބުނި ގޮތުގައި ދަރިވަރުންނަށް އިންޖީނުގެ ދައްކާލުމުގެ އިތުރުން އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި އެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ކަމުގައެވެ.

ނިމިދިޔަ މަހު ބިލަބޮންގް ހައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލާއި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ. ސްޓެލްކޯއިން ބުނި ގޮތުގައި އެ ދެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ދަރިވަރުންނަށް އެ ކުންފުނީގެ އިންޖީނުގެ ދައްކާލާފައިވާ ކަމުގައެވެ. ދަރިވަރުންނަށް އިންޖީނުގެ ދައްކާލުމުގެ އިތުރުން އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި އެ ކުންފުންޏާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ‏ތ. ކިނބިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އެ ކުންފުނީގެ ހުޅުމާލެ 50 މެގަވޮޓް އިންޖީނުގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ ދަރިވަރުންގެ އެ ޒިޔާރަތުގައި އިންޖީނުގެ ދައްކާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދާ ގޮތާއި ސްޓެލްކޯ އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް