ލަޑިމިއާ ޕުޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕުޓިން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި
Share
ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގެވިކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި، ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަ ޕްޓިން ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ބައިނަލް އަގްވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓް، (އައިސީސީ) އިން ނެރެފިއެވެ.
Advertisement

އައިސީސީން ޕުޓިން ހައްޔަރު ކުރުމަށް އަމުރެއް ރޭ ނެރުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ޔުކްރެއިންއާ ދެކޮޅަށް ރަޝިއާއިން ފެށި ހަނގުރާމާގައި، ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގަވަމުން ދާކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން ހަނގުރާމައިގެ އަސީރުންނަށް ކުޑަކުދިން ހަދަމުން ގެންދާކަމަށާއި ޔުކްރެއިނުގެ އެތައްހާސް ކުޑަކުދިންނެއް ގަދަކަމުން ރަޝިއާއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ކޯޓުން ބުނެއެވެ.

އަނެއްކޮޅު އައިސީސީގެ މިއަމުރު ހިނގާނީ އެ ކޯޓްގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ރަޝިއާއަކީ އައިސީސީގެ މެމްބަރު ގައުމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ރަޝިއާގައި ނުވަތަ އައިސީސީގެ މެމްބަރު ނޫން ގައުމެއްގައި ހުންނަވަނިކޮށް ޕުޓިން ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ.

ޗޯޓްގެ ތުހުމަތުތައް ރަޝިއާއިން ދޮގުކޮށްފައިވާއިރު، ޕުޓިން ހައްޔަރުކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރު ބަލައިވެސް ނުގަންނަކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެއެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
25%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް