ads
ބ.ކަމަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް 264.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފައި - ފޮޓޯ:އެމްޓީސީސީ
ޕީއެސްއައިޕީ ހޭދަތައް 12 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ
މި މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ބަޖެޓުން ޕީއެސްއައިޕީއަށް 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި،

  • މި މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕީއެސްއައިޕީއަށް 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފައި
  • ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ހޭދަ ކޮށްފައިވަނީ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ
  • މިއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 12.3 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެއް

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން ޕީއެސްއައިޕީން އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްފައިވަނީ ބަނދަރު ހެދުމަށާއި މަގު ހެދުމުގެ އިތުރުން ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުުތަކަށެވެ.

މި މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕީއެސްއައިޕީން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައިވަނީ:

  • ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް – 264.4 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް – 212.4 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް – 191 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް – 155.3 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކުރުމަށް – 148.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ސްކޫލްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް – 89.5 މިލިއަން ރުފިޔާ

މި އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ބެހިފައިވާ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅުންހުރި ކަން ކަމަށެވެ. އެ ކަަންކަމަށް ޖުމްލަ 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، އެކި ރަށްރަށުގެ އެއާޕޯޓުތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް 921.9 މިލިއަން ރުފިޔާ، ބްރިޖް މަޝްރޫއަށް 819.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އެކި ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމާއި ތަރައްގީ ކުރުމަށް 395 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
50%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
50%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް