ads
ރޯދަ ވީއްލުން
ރޯދައިން ލިބޭ އެންމެ މަތީ ސިއްހީ ފައިދާތައް
ރޯދަމަހު ރޯދަ ހިފުމަކީ ދީނީ އަދި ރޫހާނީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ އިތުރުން ސިއްހީ ގޮތުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާ ކަމެކެވެ. ރޯދަމަހު ރޯދަ ހިފުމަކީ ކެއުމުން ހަށިގަނޑަށް ބްރޭކެއް ދިނުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ވިސްނުންތެރިކަމާއި ނިޔަތާއެކު ރޯދައާ ގާތްވުމުން، މި މާތް މަހުގައި ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ރޫހާނީ ގޮތުންވެސް ފައިދާތަކެއް ލިބެއެވެ. އެހެންކަމުން، ރޯދަ ހިފުމުން ލިބޭ އެންމެ މަތީ 5 ސިއްހީ ފައިދާއަށް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ.

ދިފާއީ ބާރު އިތުރުވުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިފާއީ ނިޒާމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ރޯދަ ހިފުމުގެ ސަބަބުންލިބެއެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާގޮތުން ދުޅަހެޔޮކަމާއި އޮކްސިޑޭޓިވް ސްޓްރެސް ދަށްވުމުން ޕްރޯ އިންފްލެމެންޓަރީ ސައިޓޮކިންސް އުފެއްދުން މަދުވެ، އެންޓިއޮކްސިޑެންޓް އުފެއްދުން އިތުރުވެ، ބަލިތަކާއި ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެ އެވެ. 

ނިއުޓްރިޝަނިސްޓުން ބުނާ ގޮތުގައި ރޯދަ ހިފުމަކީ ގޮހޮރުގެ ލައިނިން ވަރުގަދަކޮށްދީ ސާފުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ސެލްތަކުން ގެއްލުން ލިބި އަދި ހަލާކުވެފައިވާ ބައިތައް ސާފުކޮށްދޭ މެކޭނިޒަމެއް ކަމަށްވާ އޮޓޯފޭޖީ ޕްރޮމޯޓް ކުރެވިދާނެކަމަށް ވެސް ނިއުޓްރީޝަނުން ބުނެއެވެ. 

އިންސިއުލިން ސެންސިޓިވިޓީއަށް އެހީތެރިވުން

ޓައިޕް 2 ހަކުރުބަލީގައި އިންސިއުލިން ރެސިސްޓެންސް ދިމާވަނީ ހަށިގަނޑުގެ ސެލްތަކުން އިންސިއުލިންއަށް ރައްދުދިނުން ހުއްޓާލުމުންނެވެ. ރޯދަމަހު ރޯދަ ހިފުމަކީ އިންސިއުލިން ސެންސިޓިވިޓީ ރަނގަޅުކޮށްދީ ޓައިޕް 2 ހަކުރުބަލީގެ ނުރައްކާ ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

ރޯދަ ހިފުމުގެ ތެރޭގައި ހަކަތައަށް ރައްކާކޮށްފައިވާ ގްލޫކޯޒް އަށް ބަރޯސާވުމުން ހަށިގަނޑުގައި ގްލޫކޯޒްގެ މިންވަރު ދަށްވެ، ގްލޫކޯޒް ކޮންޓްރޯލް ރަނގަޅުވެ އިންސިއުލިން ސެންސިޓިވިޓީ އަށް މަގުފަހިވެއެވެ.

ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ

ރޯދަ ހިފުމަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ. ޕޯޝަން ސައިޒްތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް ކެލޮރީ ކެއުން މަދުކޮށްގެން ރޯދަމަހު ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ބަރުދަން ލުއިކޮށް ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ސަރުބީ މަދުކުރެވޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ލިބޭ ފައިދާތައް ފަހަތަށް ނުޖެހުމަށްޓަކައި ރޯދަ ނޫން ގަޑިތަކުގައި މާބޮޑަށް ކެއުމުގެ ވަސްވާހާއި ދެކޮޅުހެދުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ ނަތީޖާ ހޯދުމަށްޓަކައި ދުޅަހެޔޮ ކާނާ ކެއުމާއި ރޯދަ ނޫން ގަޑިތަކުގައި ކަސްރަތު ކުރުން މުހިންމެވެ. ރޯދަ ހިފުމަކީ ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ކެއުމުގެ އާދަ އަލުން ސެޓްކޮށް، ކާނާއާ އެކު ދުޅަހެޔޮ ގުޅުންތަކެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާ ކަމެކެވެ.

your imageބަރުދަން ލުއިކުރުން

ހިތުގެ ސިއްހަތަށް ރަނގަޅުވުން

ރޯދަމަހު ރޯދަ ހިފުމަކީ ހިތުގެ ސިއްހަތަށް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމެކެވެ. އެއީ ލޭގެ ޕްރެޝަރާއި ކޮލެސްޓްރޯލްގެ މިންވަރު ދަށްކޮށްދޭ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، މިއީ ދުޅަހެޔޮކަން ދަށްކޮށްދީ ލޭގެ ދައުރުވުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ. މިގޮތަށް ރިސްކް ފެކްޓަރސް ދަށްވުމަކީ ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ސްޓްރޯކް ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަވެދާނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ކުރިން ހިތުގެ ބަލިތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކުން ރޯދަ ހިފުން ފެށުމުގެ ކުރިން ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތާ މަޝްވަރާ ކުރަން ޖެހޭނީ، ސިއްހަތު ހުއްދަ ކުރާ ގޮތަށް ރޯދަ ހިފުމަށްޓަކައެވެ.

ސިކުނޑީގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅުކޮށްދޭ

އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ފައިދާއަކީ ކޮގްނިޓިވް ޕާފޯމަންސް ރަނގަޅުވުމާއި ސިކުނޑީގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅުވުމެވެ. ރޯދަމަހު ސިކުނޑިން އުފައްދާ ނިއުރޯޓްރޮޕިކް ފެކްޓާ (ބީޑީއެންއެފް) އުފެއްދުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއެވެ. ބީޑީއެންއެފް އަކީ ސިކުނޑީގެ ސެލްތައް ބޮޑުވުމާއި ދިރިހުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ޕްރޮޓީނެއް ކަމަށާއި، އޭގެ އުފެއްދުން އިތުރުވުމުން ހަނދާނާއި އުނގެނުމާއި ނަފްސާނީ ސާފުކަން އިތުރުކޮށްދޭ ޕްރޮޓީން އެކެވެ. ސައިންސްވެރިން ވެސް ޑައިޓާއި ގޮހޮރުގެ ސިއްހަތާއި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާ އޮންނަ ގުޅުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނައިރު، މިކަމާ ގުޅިގެން ބީޑީއެންއެފް އިން ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެ އެވެ. މިގޮތުން ރޯދަމަހު ރޯދަ ހިފުމަކީ ހަމައެކަނި ރޫޙާނީ ސިއްހަތަށް ނޫން ނަމަވެސް ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ވެސް ހެޔޮ އަސަރުތަކެއް ކުރާ ކަމެކެވެ.

ސައިންޓިފިކް ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ރޯދަ ހިފުމުގެ ސަބަބުން ހެޔޮ ނަތީޖާތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް