ads
ހިޔާ ފްލެޓުތަކެއް:
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން!؟
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ބިނާ ކުރެއްވި ސޯޝަލް ހައުސިން ރެޝިޑެންޝަލް ކޮމްޕްލެކްސް ތަކަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ އުސްކޮށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅެވޭގޮތައް އެޅުނު ފްލެޓްތަކެވެ. ނަމަވެސް އެތަންތަން އަޅަމުން ދިޔައިރުވެސް، އަދި އެތަންތަނަށް މީހުން ވަތް އިރުވެސް އެ ފްލެޓްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި، އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ ވެދާނެ ގޮތަކާމެދު ގިނަބަޔަކު ދިޔައީ ސުވާލު އުފައްދަމުންވެ.

ބޯ ހިމެނުމުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ހިޔާފްލެޓްތަކުގެ 11 ޓަވަރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު 22،000 އަށްވުރެ އިތުރެވެ.

ރެސިޑެންޝަލް ކޮމްޕްލެކްސް ހިޔާ ފްލެޓްގައި 2024 ވަނަ އަހަރު ރޯދަމަސް ފެށުނު ފަހުން އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކެއް ހިނގައި އެތަނުގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. 

މިރޭ ހިނގި އެންމެ ފަހުގެ ހާދިސާގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުޑަދޮރުން ސިނގިރޭޓް ފިލްޓަރުތައް އުކާލުމުން ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ޝައްކު ކުރެވެއެވެ.

your imageހިޔާގައި ރޭ ރޯވުމުން އަލިފާން ނިއްވަން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

އާބަންކޯ އިން ވަނީ ކުޑަދޮރުން ސިނގިރޭޓް ފިލްޓަރުތައް ކުނި އުކާލާތަން ފެނުނު ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތެއްގެ އެއްބަސްވުން އުވާލާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު މިރޭ ދީފަ އެވެ. މިފަދަ ފަރުވާކުޑަ ސުލޫކުތަކުގެ ނުރައްކާތެރި ނަތީޖާތަކާ މެދު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އަލިފާން ރޯވެ، ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިދާނެތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ މަހު ކުލީގެ އަގަކީ 7،500 ރުފިޔާއެވެ. މެއިންޓެނަންސް ފީގެ ގޮތުގައި 1،000 ރުފިޔާ ނަގަައެވެ. ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖުމްލަ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނީ 8،500 ރުފިޔާއެވެ. ސިނގިރޭޓް ފިލްޓަރު ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ނައްތާލުމުގެ މުހިންމުކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރުދީ ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް އަންނަނީ ހިނގަމުންނެވެ. 

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހިޔާގެ 8 ޓަވަރުގައި ޖުމްލަ 1،688 ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ވަނީ ހަރުކޮށްފައެވެ.، ދާދި ފަހުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސަސްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި އެ ކެމެރާތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ. މި އެމްއޯޔޫގެ ދަށުން ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ހުންނަ ސީސީޓީވީ ކެމެރާތަކުގެ ލައިވް ފޫޓޭޖް ފުލުހުންނަށް ބަލާލެވޭއިރު، އެކަމުގެ މަގުސަދަކީ ސެކިއުރިޓީ އިތުރުކުރުމާއި ހާދިސާތަކަށް ރައްދުދިނުމާއި ތަހުގީގުތައް ރަނގަޅުކުރުމެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ރައްޔިތުން ސަމާލުވެ ކުޑަދޮރުތަކުން ސިނގިރޭޓް ފިލްޓަރު އުކާލުމުން ދުރުހެލިވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ. އެޗްޑީސީ އާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިޔާ ސަރަހައްދަކީ އެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި، ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް ސިނގިރޭޓް ކުނި އުކާލުމުގެ ސަބަބުން އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ދެމިއޮތްނަމަ ޒިންމާދާރު ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އާބަންކޯ އިން ވަނީ ދީފައެވެ.

your imageހިޔާ ފްލެޓުތަކެއް: 

ސިނގިރޭޓް ފިލްޓަރު އުކާލުމުގެ ސަބަބުން ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން ސަލާމަތާ މެދު ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އުފެދިފައިވާއިރު، އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ.

ސިނގިރޭޓް ފިލްޓަރުތައް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ނައްތާލުމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާވުމަކީ މިފަދަ ހާދިސާތައް ހުއްޓުވުމަށާއި ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ހެޔޮ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

33%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
67%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް