ads
ސިޓީ- އާސެނަލް ކުރިން ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން
އާސެނަލްއަށް ވާނެތަ؟ ބޮޑު މެޗު މިރޭ
އިގިރޭސި ޕްރިމިއަ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލްއާ ދެވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓަ ސިޓީ މިރޭ ކުޅޭ މެޗު ވެގެންދާނީ މިދިޔަ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭ ލީގުގައި ކުޅޭނެ އެންމެ ފޯރި ގަދަ އެއް މެޗަށެވެ.

މިރޭގެ މެޗަށް މި ދެ ޓީމު ނުކުންނައިރު، ސުވާލަކީ އާސެނަލްއަށް 20 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެތޯއެވެ؟ މިރޭގެ މެޗުން ހަގީގަތުގައި އެ ސުވާލުގެ ސާފު ޖަވާބު ނުލިބުނަސް މިރޭގެ މެޗަކީ އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބަށް މުހިއްމު މެޗެކެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ މާހިރުން ދެކޭ ގޮތުގައި މި މެޗަކީ މި ސީޒަނުގެ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަނޑައެޅޭނެ މެޗެވެ.

މި ވަގުތު ދެ ޓީމު އޮތް ފޯމަށް ބަލާނަމަ، އާސެނަލް މި މެޗުން ބަލިވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ލީގުގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް އާސެނަލްވަނީ އެއްވަރު ވެފައެވެ. ހަގީގަތުގައި މިރޭގެ މެޗުގެ ފޯރި ގަދަވެ، ލީގު ނަގާނެ ބަޔަކު ޑިސައިޑް ކުރުމަށް މުހިއްމު މެޗަކަށް މި މެޗުވަނީވެސް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ތިން މެޗުން އާސެނަލް ޕޮއިންޓްތަކެއް ގެއްލުވާލާފައިވުމުންނެވެ.

ޓޭބަލްގެ ކުރީގައި އާސެނަލް އޮތީ 32 މެޗުން 75 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގަ ސިޓީ 70 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތް އިރު ސިޓީ ކުޅެފައިވަނީ 30 މެޗެވެ. މިރޭގެ މެޗަކީ އާސެނަލްގެ 33 ވަނަ އަދި ސިޓީގެ 31 ވަނަ މެޗެވެ. މި ވަގުތު ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގު އޮތް ނަމަވެސް އާސެނަލްއަށް މިރޭގެ މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ކަށަވަރު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ސިޓީއަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެއެވެ.

މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވާ ބަޔަކަށް ލީގު ހޯދޭނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކުނަސް ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުން އެކަމަށް ދެކޮޅު ހަދައެވެ. ޕްރީ މެޗު ޕްރެސްގައި ދެ ކޯޗުންވެސް ބުނީ އެ ވާހަކައެވެ.

އާސެނަލް މޮޅުވިޔަސް ލީގު ޔަގީނެއް ނުވާނެ. އެކަމަކު، މެތެމަޓިކަލީ ބުނެވިދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް އެބައޮތޭ. އެކަމަކު، ބާކީ ފަސް މެޗު އެބައޮތް. ފަސް މެޗުގައި މި ކަހަލަ ލީގެއްގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހިނގާނެ- އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ

އާސެނަލްއާ ސިޓީ، 10 ވަރަކަށް އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު މެޗަށް މިރޭ ނުކުންނައިރު، މި ސީޒަންގައި މި ދެ ޓީމު ކުރިން ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް މޮޅުވީ ސިޓީއެވެ. މިރޭގެ މެޗާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިޓީގެ ކޯޗު ގާޑިއޯލާ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ހަމަ ފައިނަލެއް ކަމަށެވެ.

"މިއީ ސިޓީ އަށް ހަމަ ފައިނަލެއް، މި މެޗު ގެއްލިއްޖެނަމަ ސިޓީ އަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލޭނެ". ގާޑިއޯލާ

ރާއްޖޭ ގަޑިން މިރޭ 12 ޖަހާއިރު ފެށޭ މެޗަށް ދެ ޓީމު ނުކުންނައިރު، އާސެނަލްގެ ފޯމް ދަށްކޮށް އޮތް ނަމަވެސް ސިޓީ އެންމެ ފަހުން މެޗަކުން ބަލިވީ 16 މެޗު ކުރިންނެވެ. ސިޓީން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 13 މެޗުގެ ތެރެއިން ވަނީ 12 މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ.

75%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
25%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް