ads
ބާމިއުޑާ ޓްރެއިންގަލްގެ ސިއްރުތައް ސައިންސުވެރިން ހޯދައިފި
ބާމިއުޑާ ޓްރެއިންގަލްގެ ސިއްރުތައް ސައިންސުވެރިން ހޯދައިފި
ކަނޑުގައިވާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ތަންތަނުގެ ތެރެއިން "ބާމިއުޑާ ޓްރެއިންގަލް" އަކީ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއްތަނެވެ. އެ ތަނާއި ގުޅޭގޮތުން އެތައް ފިލްމަކާއި ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް ހަދާފައިވާރު، ސާއިންސުވެރިންގެ ޓީމަކުން މިވަނީ އެ ޓްރެއިންގަލާ ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާއެއް ކޮށްފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސައުތުހެމްޓަންގެ ސައިންސްވެރިންގެ ޓީމަކުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ދިރާސާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި މި ސަރަހައްދަކީ ކަނޑުގެ އެހެން ހިސާބުތަކަށް ވުރެ ނުރައްކާތެރި ސަރަހައްދެއް ނޫނެވެ.

މި ސައިންސްވެރިން ވަނީ 1963 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަރްމޫޑާ ޓްރައިއެންގަލް ތެރެއިން ދަތުރުކޮށްފައިވާ 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ބޯޓުތަކާއި ބޯޓުތަކުގެ ޑޭޓާ ތަހުލީލުކޮށް، އެ ސަރަހައްދުން ގެއްލިފައިވާ ބޯޓުތަކާއި ބޯޓުތަކުގެ އަދަދު ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އަދަދަށް ވުރެ ގިނަ ނޫން ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އަދި ބަރްމޫޑާ ޓްރައިއެންގަލްގެ މޫސުމުގެ ހާލަތަކީ ކަނޑުގެ އެހެން ހިސާބުތަކުގެ މޫސުމީ ހާލަތަށް ވުރެ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަކަމަށް ވެސް އެ ސައިންސްވެރިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އެމީހުންނަށް އެނގުނު ގޮތުގައި އެ ސަރަހައްދަކީ އެޓްލާންޓިކް ކަނޑުގެ އެހެން ހިސާބުތަކަށް ވުރެ ތޫފާން އައުން މަދު ސަރަހައްދެކެވެ.

ސައިންސްވެރިން ނިންމާފައިވަނީ ބަރްމޫޑާ ޓްރައިއެންގަލް އަކީ ބިރުވެރިތަނެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެމީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ސަރަހައްދަކީ ކަނޑުގެ އެހެން ބަޔަކަށް ވުރެ ނުރައްކާތެރި ސަރަހައްދެއް ނޫން ކަމަށާއި އެތަނުން ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަކީ ހަމައެކަނި ނުބައި ނަސީބުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އިންސާނުންހެދޭ ގޯސްތަކުގެ ސަބަބުން ގެއްލިފައިވާ އުޅަނދުތައް ކަމަށެވެ.

މި ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކަކީ ބާމިއުޑާ ޓްރައިއެންގަލްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދައުރުވަމުން އަންނަ ގިނަ ކޮންސްޕިރޭޝަން ތިއަރީތަކަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ. އަހަރުތަކެއް ވަންދެން މީހުން ބުނަމުން އައީ މި ސަރަހައްދަކީ ރޫހާނީ ބާރުތަކެއް ނުވަތަ ބޯޓުފަހަރާއި ބޯޓުތައް ގެއްލިގެންދާ ގުދުރަތީ ކާރިސާއެއް ދިމާވާތަނެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސައިންސްވެރިންގެ ހޯދުންތަކުން ދޭހަވަނީ އެފަދަ ބާރެއް ނުވަތަ މުސީބާތެއް އެ ސަރަހައްދުގައި ނެތް ކަމަށެވެ.

32%
ކަމުގޮސްފި
7%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
49%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
12%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް