ads
އެކިން-ސޫ ކަލްކޫލޯގްލޯ
"ރާއްޖެ ދިޔައީ މީހުން އެއްޗެހި ކިޔާތީ ފިލަން"
ދާދިފަހުން ރާއްޖެއަށް ދިޔައީ މީހުން ކިޔާ އެއްޗެހި ހަނދާން ނައްތާލައި، މީހުންގެ ބަސްތަކުން ފިލަންކަމަށް "ލަވް އައިލެންޑު" ކާމިޔާބު އެކިން-ސޫ ކަލްކޫލޯގްލޯ ބުނެފިއެވެ.

ލަވް އައިލެންޑް 2022 ގެ ވަނަ ހޯދި އެކިން-ސޫ ކަލްކުލޯގްލޫ ނިންމީ އޭނާގެ ބައިވެރިޔާ ޑޭވިޑް ސަންކްލިމެންޓީއާ އެކު ރާއްޖެއަށް ގޮސް އަމިއްލައަށް ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމަށެވެ. 

"އޮންލައިންގައި ހުރި އެއްޗެހި ހަނދާން ނައްތާލައި ހަމައެކަނި އެކުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު އުފާކުރަން ބޭނުންވި، ރާއްޖެއަށް ދިޔައީ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ފިލަން،" -އެކިން-ސޫ-

މި ދެމަފިރިން ޝޯ ދޫކޮށްލި ފަހުން އޮންލައިންކޮށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. ބައެއް މީހުން އެމީހުންގެ ލޯބީގެ ގުޅުން "ފޭކް ކުރި ކަމަށް" ތުހުމަތު ކުރާއިރު، އަނެއް ބަޔަކު ވަނީ ޝޯގައި އެމީހުންގެ ސުލޫކަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

އެކިން-ސޫ ބުނީ އެ ފާޑުކިޔުންތަކުން އޭނާއަށް އުނދަގުލެއް ނުވާ ކަމަށާއި ހަމައެކަނި ޑޭވިޑް އާއި އެކު އުޅެން ލިބުމުން އުފާވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެދެމީހުން "ވަރަށް ލޯބިން" އުޅޭ ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް އެކުގައި ދިރިއުޅެން ރާވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެކިން-ސޫ އާއި ޑޭވިޑް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިވާކަން ސާފު ކަމަށާއި، އޮންލައިންކޮށް ލިބެމުން އަންނަ ނެގެޓިވް ކޮމެންޓްތަކަށް އަޅާނުލާ އެމީހުން އަޒުމް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމީހުން ހަމައެކަނި އެކުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު އުފާކޮށް މުސްތަގުބަލަށް ޕްލޭން ކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

67%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް