ads
ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަމީމް (އަނދުން ހުސައިން) -- ފޮޓޯ / މަޖިލިސް
މާލެ ތޮއްޖެއްސުމަކީ ޒިންމާދާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމެއް ނޫން: އަނދުން ހުސައިން
މާލެ ކައިރީ ތަންކޮޅެއް އެތޮމުން މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެތަނަށް ގެނެސް ތޮއްޖައްސާ އިޖްތިމާއީ އެތައް މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ޒިންމާދާރު ވެރިކަމެއް ކުރުންކަމަށް ނުބެލެވޭނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސައިން) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަނދުން ހުސައިން މިހެން ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ގެންނަމުންދާ ތަރައްގީއާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ހުސައިން ވިދާޅުވީ ރަށްރަށަށް ކުރާ ދަތުރު ތަކުގައި ރައްޔިތުން އެދެމުން ދަނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް މިހާރަށް ވުރެވެސް ބޮޑަށް އެ ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދިނުންކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ރާއްޖެއިން ބޭރުންނާ ރާއްޖެއިން ހޯދަން ސަރުކާރަށް ޖެހޭކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި ޓެކްސްއަށް ދެ ރުފިޔާ އިތުރު ކޮށްގެން ނަމަވެސް އެކަން ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ހުސައިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުސައިން ވިދާޅުވީ ގިނަ ވެރިކަންތަކެއް ނިމިގެން ދިޔައިރު ރަށްރަށުގައި ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅަމުން ގެންދަނީ އަދި ކިރިޔާ މިވެރިކަމުގައި ކަމަށެވެ.

"ހާލަތު މިހެން މުޅި ރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑުމެނަށް އެ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ، ރާއްޖޭން ބޭރުންނާ އަދި ރާއްޖޭގެ ތެރެއިން، ނެގޭނެ ރައްޔިތުންނަނަށް ތަކުލީފުނުވާ ގޮތްތައް ހޯދައި ރައްޔިތުންނަށް މި ހިދުމަތްތައް ކޮށްދޭން ޖެހޭ" - ހުސައިން

ހުސައިން ވިދާޅުވީ އެރައްޔިތަކު އެރަށެއްދެގެ ލޯބިވާ އަދި ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާ އެރަށަކުން ރައްޔިތުން ފައިބަން ބޭނުންނުވާ އަދި ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާ ރަށެއްގައި އުޅެވޭނެ ފުރުސަތާއި ހިދުމަތްތައް ގާއިމްކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް