ads
ޓައިޓެނިކް ކަނޑު އަޑީގައި
ޓައިޓެނިކުގެ ސްކޭނުން ފެނުނީ ބިރުވެރި މަންޒަރުތަކެއް
ވުޑްސް ހޯލް އޯޝަނޮގްރަފިކް އިންސްޓިޓިއުޝަން (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއައި) އާއި ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސައުތުހެމްޓަންގެ ދިރާސާވެރިންގެ ޓީމަކުން ޓައިޓެނިކް ބޯޓު ފަރަށް އެރުމުގެ 3ޑީ މޮޑެލްއެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

މިހާތަނަށް އުފެއްދި އެންމެ ތަފްސީލީ މޮޑެލް ކަމަށްވާ މި މޮޑެލް އުފެއްދީ ސޮނާގެ ތަސްވީރުތަކާއި ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯ ފޫޓޭޖް ފަދަ އެތައް ސޯސްތަކެއްގެ ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

މި މޮޑެލްއިން ފެންނަނީ ޓައިޓެނިކް މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި، ކަނޑުގެ ބިމުގައި. އަދި ބޯޓުގެ އެތެރެ ފެންނައިރު، ކެބިންތަކާއި އިންޖީނު ރޫމާއި ގްރޭންޑް ސިޑި ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ދިރާސާވެރިން އުންމީދުކުރާ ގޮތުގައި މި މޮޑެލްގެ ސަބަބުން 1912 ވަނަ އަހަރު ޓައިޓެނިކް އަޑިއަށް ދިޔަ އިރު ދިމާވި ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެވޭނެ އެވެ.

"މި މަންޒަރުތައް އެހާ ބިރުވެރި އަދި މި ހިތާމެވެރި ހާދިސާ ހިނގީ ކިހިނެއްކަން ދެނެގަނެވޭނެކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް،" ދިރާސާ ވެރިއަކު ދިން އިންޓަވިއުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

މި މޮޑެލް އާންމުންނަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއައިގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ދިރާސާވެރިންނާއި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކާއި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޓައިޓެނިކް ބޯޓާއި އެ ބޯޓު އަޑިއަށް ދިޔަ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރަށް ދަސްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ.

މި މޮޑެލްގެ މުހިންމު ބައެއް ތަފްސީލުތައް:

އެއީ 800 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ޑޭޓާއިން އެކުލެވިގެންވާ ތަނެކެވެ.

އެއީ މިހާތަނަށް އުފެއްދި ޓައިޓެނިކްގެ އެންމެ ތަފްސީލީ 3ޑީ މޮޑެލް އެވެ.

އެއިން ފެންނަނީ ޓައިޓެނިކް މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި، ކަނޑުގެ ބިންގަނޑުގައެވެ.

އެއީ ބޯޓުގެ އެތެރެ ފެންނަ ގޮތަށް ކެބިންތަކާއި އިންޖީނު ރޫމާއި ގްރޭންޑް ސިޑި ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

އެއީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއައިގެ ވެބްސައިޓުން އާންމުންނަށް ލިބެން ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.

މި މޮޑެލްއަކީ ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކާއި، އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އަގުހުރި ވަސީލަތެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
25%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
75%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް