ads
އަފްނާން
ޓިކްޓޮކް ތަރިއަކު ބެލެނިވެރިންނަށް ދިން މެސެޖަކުން އެންމެން ރޮއްވާލައިފި
އަންފާން އިބްރާހިމްގެ ދި ނެންގްލިޝް ޓިކްޓޮކް ޕޭޖްއަކީ ގިނައިން ހެއްވާ މަޖާ ކަންކަން ގެނެސްދީ މީހުން އުފާކޮށްދޭ ޕޭޖެއް ނަމަވެސް އަންފާން ހިއްސާކުރި ލަވައަކުން އެންމެން ރޮއްވާލައިފި އެވެ.

އަފްނާން އަމިއްލައަށް ލިޔެ އަމިއްލައަށް ކިޔާފައިވާ ލަވަ އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ދަރިންނަށް ވަގުތު ނުދެވޭ މައިން ބަފައިންނަށެވެ.

އެގޮތުން ހަރަދުކުރާ ފައިސާއާއި ދޭ ހަދިޔާއަކީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށާއި އެންމެ ބޭނުންވަނީ މައިން ބަފައިންގެ ލޯތްބާއި ވަގުތު ކަމަށް ލަވާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަފްނާން ބުނަމުން ގެންދިޔައީ ލޯތްބަކީ ހަރަދު ކުރާ ފައިސާ ނޫންކަމަށާއި ގަނެދޭ އަގުބޮޑު ތަކެތިވެސް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވާހަކަ ދައްކާލާ އަންގައިން ބުނުމަށް ދެވޭ ވަގުތު އެއަށް ވުރެ މާމުހިއްމުކަމަށްވެސް ލަވާގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

63%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
25%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
13%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް
އެންމެ ފަސް
ސީއެންއެމް ޕޯލް