ads
ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން -- ފޮޓޯ / މަޖިލިސް
ޔާމިންގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ލަދުގަންނަ ހިސާބަށް ގޮސްފި: އަލީ ހުސައިން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމިންގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ލަދުގަންނަ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ގޮސްފައިވާކަމަށް، ކެނދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސެން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތިމާވެށީގެ ބިލަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން އަލީ ހުސެން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަމުން އައިގޮތް ގޯސްވެގެން އެވާހަކަ ދެއްކީ އޭރު ހިންގާ މަޝްރޫތައް މަދުވެގެން ނޫންކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މަޝްރޫއުތައް ހިންގާއިރު ކޮރަޕްޝަނާއި އެކު އިހުލާސްތެރިކަން ނެތްކަން އިހުސާސުވުމުން ކަމަށެވެ. 

"ރައީސް ޔާމިން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރީ ކޮންމެހެން ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނުހިގައިގެނެއް ނޫނޭ. ހިނގާފަހުރި ބައިވަރު މެގަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އެބަހުރި. އެހެން ނަމަވެސް ހިންގި ގޮތާމެދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުގަ ޝަތުވާތައް ހުރީމަ އަޅުގަނޑުމެން އެވާހަކަ ދެއްކީ. މިއަދު އެވާހަކަ ދައްކަން ލަދުގަންނަނަ ހިސާބަށް މި ސަރުކާރުގެ ކަންތައްތައް ހިނގައްޖެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،"

މި ސަރުކާރުން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަނާ ފަސާދައިގެ ސަަބަބުން "އަންތަރީސްވާކަަމަށް ވެސް" ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ އަލީހުސެން ވިދާޅުވިއެވެ. 

"ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވަން އޮތީ އިހުލާސްތެރިކަމުގެ ނިޔަތްވެސް އޮތްކަން ހަގީގަތުގަ މި ސަރުކާރަށް ދައްކައެއް ނުލެވުނޭ،" އަލީ ހުސެން ވިދާޅުވިއެވެ. 

50%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް