ads
އޭލިއަނުން
މަހުލޫގުންތަކެއް ދުނިޔެއަށް އައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެމެރިކާގެ މަޖިލީހަށް
އިންސާނުން ނޫން މަހުލޫގުންތަކެއް ދުނިޔެއަށް އައިކަން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ސިއްރުކުރާކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ އިންޓަލިޖެންސް އިދާރާއެއްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފަކު އާންމުކުރި މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން އެމްރިކާގެ މަޖިލީހުގައި އަޑުއެހުމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ ކަމަށްވާ 'ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް' ގެ އިންޓެލިޖެންސް ކޮމިޓީން އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އާންމު އަޑުއެހުމަކީ 50 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ބޭއްވި މިފަދަ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމެވެ. މި އަޑުއެހުމުގައި އިސްކޮށް ތިއްބެވީ ކޮމިޓީގެ އެންމެ އިސް ޑިމޮކްރެޓުން ކަމަށްވާ އޭޑަމް ޝިފް އާއި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް މެންބަރު މައިކަލް މެކްކޯލް އެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ހެކިންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ ޖާސޫސީ އިދާރާއާއި ސެކިއުރިޓީއާ ބެހޭ ޑިފެންސްގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ ރޮނާލްޑް މޯލްޓްރީ އާއި ނޭވަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު ސްކޮޓް ބްރޭ އެވެ. މޯލްޓްރީ އާއި ބްރޭ ހެކިބަސް ދިން ގޮތުގައި ޕައިލެޓުންނާއި އެހެން އޮބްޒާވަރުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޔޫއޭޕީތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ދެނެގަނެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

މޯލްޓްރީ ވިދާޅުވީ ޔޫއޭޕީ (ނޭނގޭ އާދަޔާ ހިލާފު ހާދިސާތަކެއް) ގެ މައްސަލަ ސަރުކާރުން ސީރިއަސްކޮށް ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި މި ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަމާއި އެއީ ކޮންތަނަކުން އަންނަ ތަކެތިކަން ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ޔޫއޭޕީތަކުން ކުރިމަތިވެދާނެ އެއްވެސް ނުރައްކަލަކުން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބްރޭ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ ނޭވީން 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 144 އަށް ވުރެ ގިނަ ޔޫއޭޕީ ރެކޯޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަކެތިން އެނގޭ އެއްވެސް މަތިންދާބޯޓެއް ނުވަތަ ޖައްވީ އުޅަނދަކާ ނުގުޅޭ "އާދަޔާ ހިލާފު އުދުހުމުގެ ސިފަތައް" ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޔޫއޭޕީގެ ހާދިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން އާ މައުލޫމާތެއް އަޑުއެހުމުގައި ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް އެ މައްސަލައާއި އެކަން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވި އެވެ. އަދި ޔޫއޭޕީތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު ދިރާސާތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ އަލިއަޅުވާލާފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް