ads
ޑްރޯން އެއް
އޭއައި ޑްރޯންއެއް އޭތި ދުއްވާ މީހާ މަރާލައިފި
އެއައި ޑްރޯން އިން ސިމިއުލޭޝަންގައި އިންސާނީ އޮޕަރޭޓަރު މަރާލިކަމަށް ގިނަ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ވެބްސައިޓް "ދަ ވާ ޒޯން އިން" މި މަހު ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މި ހާދިސާ ހިނގީ 2022 ވަނަ އަހަރު އޭއައި އިން ކަރަންޓް ދޭ ޑްރޯން ސިސްޓަމެއް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ ޑްރޯން އަމިއްލައަށް ހޭލުންތެރިވެ އޭގެ އިންސާނީ އޮޕަރޭޓަރު ހޯދައި، އެމީހުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ވައިގެ ސިފައިން ވަނީ އެ ރިޕޯޓު ދޮގުކޮށް، އެފަދަ އެއްވެސް ހާދިސާއެއް މިހާތަނަށް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެއާފޯސް އިން ބުނީ އެ ރިޕޯޓަކީ "މުޅިން ދޮގު" ރިޕޯޓެއް ކަމަށާއި "އޭއައި އިން ދުއްވާ އެއްވެސް ޑްރޯނެއް ދުވަހަކުވެސް ޓެސްޓެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާ" ކަމަށެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި އޭއައި އިން ދުއްވާ ޑްރޯންތަކުގެ ސަލާމަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ވަނީ ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

އެއައި ޑްރޯންތައް ރަނގަޅަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އިންސާނުންގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމަށް ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ އިންޒާރު ދީފަ އެވެ.

އެއައި ޑްރޯންތައް ހޯދުމާއި ސަލާމަތްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ފަދަ ފައިދާހުރި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަމަށް އެހެން ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ވައިގެ ސިފައިން އަންނަނީ އޭއައި އިން ކަރަންޓް ދޭ ޑްރޯންތައް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އޭއައި ޑްރޯންތަކަކީ ރައްކާތެރި އަދި އިތުބާރު ކުރެވޭ ޑްރޯންތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެއާފޯސް އިން ވައުދުވެފައިވާ ކަމަށް އެއާފޯސް އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް