ads
ޓޭލާ ސްވިފްޓް އާއި މެޓީ ހީލީ
ޓޭލާ ސްވިފްޓް އާއި މެޓީ ހީލީ ރުޅިވީ ކީޢްވެކަން އެނގޭތަ؟
ޓޭލާ ސްވިފްޓް އާއި މެޓީ ހީލީ ވަކިވި ހަބަރާއެކު އެމީހުންގެ ފޭނުންނަށް ވަނީ ހައިރާންކަމެއް ލިބިފައެވެ. ގިނަބަޔަކު އެމީހުން ވަކިވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފައްދާއިރު އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު މިއޮތީއވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ދެމީހުންނަކީ "ދުވަހަކުވެސް ބޯއީފްރެންޑް-ގާލްފްރެންޑެއް ގެ ލަގަބެއް" އެކަކު އަނެކަަށް ރަށްޓެހިވެގެން އުޅުނުއިރުވެސް ނުދެއެވެ. ދެމީހުން އެކުގައި އުޅުނީ "ހަމައެކަނި މަޖާކޮށްލަން" ކަމަށް ވެސް އެމީހުންގެ ރަހުމަތްތެރިންނާ ހަވާލާދީ އެމީހުން ރުޅިވި ގޮތާގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

އަނެއްބައި ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އެ ދެމީހުން ރުޅިވީ "ދެމީހުން ވެސް އިންތިހާއަށް ބިޒީކޮށް އުޅޭތީ އެކަކު އަނެކަކާ ހަގީގަތުގައި ވެސް ގުޅުން ބޭއްވުމަކީ ނާދިރު ކަމެއް،" ކަމަށް އެ ދެމީހުންނަށް ވިސްނިގެންނެވެ.

ޓޭލާ ސްވިފްޓް އާއި މެޓީ ހީލީ ވަކިކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއް ސަބަބުތައް:

ދެމީހުންވެސް މި ދުވަސްކޮޅު ތިބީ މާ ބިޒީވެފައެވެ. ސްވިފްޓް މިހާރު އޭނާގެ "ސްޕީކް ނޯ ވޯލްޑް ޓުއާ" ގައި އުޅޭއިރު، ހީލީ ދަނީ އޭނާގެ ބޭންޑްގެ އާ އަލްބަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުންނެވެ. އެއީ އެ ދެމީހުންނަށް ފަސޭހައިން ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރަން އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ދެމީހުން ވެސް މިއުޒިކަށް ލޯބި ހިއްސާކުރި ނަމަވެސް، ސްވިފްޓް އާއި ހީލީ ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި ހިޔާލު އެއްގޮތް ނުވެދާނެ އެވެ. ދެ މީހުންގެ ވެސް ތަފާތު ޝަހުސިއްޔަތުތަކާއި ތަފާތު ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއެބަހުއްޓެވެ. 

އެމީހުންގެ ކޮންމެ ހަރަކާތެއްގެ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. އެއީ މެދުނުކެނޑި ދޭ ސަމާލުކަމުން ގުޅުމަށް ބުރައެއް ކުރިމަތިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް