ads
ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރަށް ބޯޓެއް ކައިރި ކޮށްފައި
ބަނދަރު ނެހެދޭތީ ކުޅުދުއްފުށީ ފަޅު ތަގައްޔަރުވަނީ
ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭތީ ކުޅުދުއްފުށީ ފަޅުތެރެ ތަގައްޔަރު ވެފައިވާ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސީއެންއެމްއަށް ވިދާޅުވީ އެސިޓީގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތަކީ މިސަރުކާރު ފެށުނުއިރު ގާތްގަނޑަކަށް ނިމުމަކާ ގާތަށް ގޮސްފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރުވެސް އެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ބަނދަރުގެ މަސައްކަތަކީ މިސަރުކާރު ފެށިތާ ކުރީކޮޅު ނިމުނު ބަނދަރެއް. އެކަމަކު ބަނދަރުގެ އެކިއެކި އިޝޫސްތަކާހުރެ އަދިވެސް ބަނދަރުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ. ބަނދަރުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަކީ މިކޮޅުގަ އޮތް އެންމެބޮޑު އެއް ދަތިކަން . ބަނދަރެއްހެދި އެ ބަނދަރުގެ ބޭނުން ނުކުރެވިގެން އަދިވެސް މިއުޅެނީ - އަހްމަދު 

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދާފައިވާ ބަނދަރުގެ މައްސަލަ ޖެހިފައިވަނީ ސެޕްރޭޝަން ވޯލްގައެވެ. ސަރުކާރުން ބުނަނީ އެއީ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ވޯލްގެ ދެ ފަރާތުން ޖެއްސީ ހިލައެވެ. އެހެން ހެދުމުގެ ސަބަބުން އޮއި ދެމޭ ގޮތަށް ހެދުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ލޯވަޅުތައް ބެދި އޮއެ ދެމުން ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ.

"ލޯވަޅުތައް ބެދުނީމަ އޮއިވަރު ދައުރެއް ނުކުރޭ. އެހެންވީމަ ފަޅުތެރެ އެއްކޮށް ފެހި ގިނަވެ ވަރަށް ކިލަނބުކޮށް އޮންނަނީ- އަހްމަދު

ކައުންސިލުން ބުނީ ސެޕަރޭޝަން ވޯލަގެ ދެފަރާތުން ހިލަ ޖެއްސުމުގެ ސަބަބަުން ފަޅުތެރެ ކިލަނބުވުމުގެ އިތުރުން ލޯންޗުފަހަރަށްވެސް ގާތްކުރެވޭނެ ގޮތެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް