ads
ރައީސް ސާލިހު ގާސިމް އަދި ރައީސް ނަޝީދު
ރައީސް ނަޝީދާއެކު ކޯލިޝަން ނުހެދި ސަބަބު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހާމަކުރައްވައިފި
ރައީސް ނަޝީދާއެކު ކޯލިޝަން ނުހެދުނީ އެެހެން މީހަކަށް ވެރިކަން ދީގެން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ކެތެއް ނުވާނެތީކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަފުޅު ޓީވީޗެނަލް ވީޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއާއެކު ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެގްރީމަންޓު ހަދަން ރައީސްނަޝީދުގެ ޓީމަކުން ސަން އައިލެންޑަށް ވަޑައިގެން މަޝްވަރާ ކުރެވުނުކަމަށެވެ. 

ނަމަވެސް ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުން ކުރެވުނީ ގާސިމް އިބްރާހިމަކީ ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް "މަގޮކޮށަން ބޭނުންކުރާނެ މީހެއް" ކަމުގެ އިހުސާސްކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ. 

"އެ ބޭފުޅާއަކަށް ކަމަކުނުދާނެ އެ ބޭފުޅާނޫން މީހަކު ވެރިކަމުގަ ހުންނާކަށް. އެހެން މީހަކަށް އެ ފުރުސަތު ދީގެން އެބޭފުޅާއަށް ކެތެއް ނުވާނެ. ތިބޭފުޅުން ވެސް އަޑުއަހާނެ ދަރިއަށް ވެރިކަން ދީފަވެސް އަނެއް ދުވަހު ރަސްކަން އަތުލި ވާހަކަ ދިވެހި ތާރީހުގަވެސް،" ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ސަން އައިލެންޑަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ޓީމުން ވަޑައިގެން ދެ ފަހަރަކު ވާކަދެކެވުނުކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ދަށުން ދިމާވެގެން ވެސް ވާހަކަ ދެކެވުނުކަމަށެވެ. 

"އަޅުގަނޑަށް ލިއުމެއްވެސް ހުށަހެޅި. އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ކޮން އެއްޗެކޭ ކިޔާފަތޯއޭ އެއްބަސްވުމެއް ހަދަނީ؟ އެ ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި ކަރުދާހަށް ބެލީމަ އަޅުގަނޑަށް ދޭހަވީ އަޅުގަނޑުމީ އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ގެންނަން މަގު ކޮށައިދޭން ހުރި މީހެއްކަމަށް،" ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށް ރޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ޓިކެޓު ރަސްމީކޮށް އަރުވާފައެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ގާސިމް އިބްރާހިމަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ. 

ބޮޑަށް ބެލެވޭގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރައީސް ނަޝީދާއި ގާސިމް ކުރިމަތިލައްވާނީ ވަކިވަކިންނެވެ. 

40%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
20%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
40%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް