ads
ޒަރާ ހަޓްކޭ ޒަރާ ބަޗްކޭގެ މަންޒަރެއް
ޒާރާ ހަޓްކޭ ޒާރާ ބަޗްކޭ: ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސްކީމަކަށް ޝަރުތު ހަމަވާން ވަކިވި ދެމަފިރިން
މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި "ޒާރާ ހަޓްކޭ ޒާރާ ބަޗްކޭ" އަކީ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސްކީމަކަށް ޝަރުތު ހަމަވުމަށްޓަކައި ވަކިވާން މަޖުބޫރުވާ ޒުވާން ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ކަޕިލް (ވިކީ ކައުޝަލް) އާއި ސައުމްޔާ (ސާރާ އަލީ ހާން) ގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ އާ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީއެކެވެ.

ލަކްޝްމަން އުޓޭކާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ ބޯމަން އިރާނީ، ސީމާ ޕަހުވާ، އަދި މަނޯޖް ޕަހުވާ ވެސް ފެނިގެންދާ ފިލްމެކެވެ.

ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި އުފާވެރިކަން ފެނިގެންދެއެވެ. ކަޕިލް އާއި ސައުމްޔާ މަސައްކަތް ކުރަނީ އެމީހުންގެ އާ ދިރިއުޅުމުގެ އިންތިޒާމުތަކުގައި ދެމީހުން ކޯޓުގައި ވަރިވި ނަމަވެސް ގުޅުން ދަމަހައްޓައިގެންނެވެ. މި ދެ އެކްޓަރުން އެކުގައި މޮޅު ކެމިސްޓްރީއެއް އެކުލެވިގެންވާއިރު، އެމީހުންގެ ޕާފޯމަންސް އަކީ ފިލްމުގެ ހައިލައިޓެކެވެ. ނަމަވެސް އިންޓަވަލް އަށް ފަހު ފިލްމުގެ ފޯރި ކެނޑިގެންދެއެވެ. ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގައެވެ. ފިލްމުގައި ހީވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 20 މިނެޓުން ކުރު ކުރެވިދާނެހެންނެވެ. ފިލްމުގެ ދިގު މިނަކީ 2 ގަޑީރާ 30 މިނެޓެވެ. 

ފިލްމުގެ ބައެއް ރަނގަޅު ކަންތައްތަކާ ހަމަނުޖެހޭ ކަންކަން: 

ރަނގަޅު ކަންކަން:

ލީޑް އެކްޓަރުންގެ މެދުގައި މޮޅު ކެމިސްޓްރީއެއް ވަނީ ދައްކާފަ

މަޖާ އަދި ހިތްގައިމު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލެވޭނެ

ހަނދާން އާވާ ބައެއް ޕާފޯމަންސްތަކެއް ފެންނާނެ

ހަމަނުޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން:

ފިލްމު މާ ގިނަ ބޭކާރު ކަންތައްތަކަކާއެކު ދިގުކަން

ގަބޫލުނުކުރެވޭ ބައެއް ކަންކަން ހުރުން

ޖުމްލަކޮށް ބަލާއިރު "ޒާރާ ހަޓްކޭ ޒާރާ ބަޗްކޭ އަކީ" ރައްޓެހިން ނުވަތަ އާއިލާއާއެކު ބަލަން ލުއި ފިލްމެއް ހޯދަން ބޭނުންނަމަ ބަލާލަން ރަނގަޅު މަޖާ އަދި މަޖާ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީއެކެވެ.

67%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް