ads
އެލް ފަރްގިސަން
ބަދިގޭގައި ފެށި ކުޑަ ވިޔަފާރިން އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް
އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަންމައަކު ބަދިގެ މޭޒުމަތީގައި ފެށި ވިޔަފާރި އެޔައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ލިބޭ މަލްޓިމިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ބަދަލުކޮށްލައިފިއެވެ.

މިއަދު އެލް ފަރްގިސަން އަކީ އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ކާމިޔާބީގެ ވާހަކައަކަށް ވެފައިވާ ސްކިންކެއާ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ޑާމަރެން" ގެ ބާނީ އެވެ. ފަރްގިސަން މި ވިޔަފާރި ފެށީ 2020 ވަނަ އަހަރު އެންމެ 3،000 ޑޮލަރާއި ސާދާ ހިޔާލަކުންނެވެ. ކެމިކަލް ނުހުންނަ އަގުހެޔޮ، ފެންވަރު ރަނގަޅު ސްކިންކެއާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް އުފައްދައިގެންނެވެ. 

ފަރްގިސަން ފެށީ އޭނާގެ އުފެއްދުންތައް އޮންލައިންކޮށް އަދި ޕޮޕް އަޕް ފިހާރަތަކުގެ ތެރެއިން ވިއްކައިގެންނެވެ. މި ވިޔަފާރިއަށް ވަރަށް އަވަހަށް މަގުބޫލުކަން ލިބުނެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް ފަރްގިސަންއަށް ފިޒިކަލް ރީޓެއިލް ސްޕޭސްއަކަށް ބަދަލުވިއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރު ބިއުޓީގެ ބޮޑު ރީޓެއިލަރަކުން "ޑާމަރެން" ގަތްއިރު، މިހާރު މުޅި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފިހާރަތަކުން މި ބްރޭންޑް ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. 

ފަރްގިސަންގެ ކާމިޔާބީއަކީ އޭނާގެ ބުރަ މަސައްކަތާއި ހިދުމަތްތެރިކަމުގެ ހެކިތަކެކެވެ. އޭނާ އަކީ އެހެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވެސް ހަގީގީ މިސާލެކެވެ. އޭނާގެ ވާހަކައިން އެނގޭ ގޮތުގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުރެގެން ހުވަފެންތައް ހާސިލް ކުރެވޭނެކަން އެނގެއެވެ.

ބައެއް ކަންކަން ދަތިވި އިރު ވެސް ފާގަސަން އޭނާގެ ހުވަފެނުން ދުލެއް ނުދެއެވެ. ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ދުވަހަކު ވެސް ދޫނުދެއެވެ. އެއީ އޭނާއަށް ކާމިޔާބީއަށް މެދުވެރިވި ސަބަބެވެ.

ހުވަފެނެއް އޮތްނަމަ އެކަމަށް ދާން ޖެހިލުން ނުވާށެވެ. ފަރްގިސަންގެ ވާހަކައިން އެނގޭ ގޮތުގައި ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކުރެވޭނީ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުރެގެން ދުވަހަކުވެސް ދޫނުދޭ ނަމައެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް