ads
ފޮޓޯ މިންޓު
އިންޑިއާއި ޕާކިސްތާނަށް ތޫފާނު އަރާއިރު ވަރަށް ނުރައްކާތެރިވާނެ: އައިއެމްޑީ
ތޫފާން "ބައިޕާޖޯއީ" ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިއާއާ ކައިރިވަމުން އަންނައިރު އެ ތޫފާން "އިންތިހާއަށް ނުރައްކާތެރި" ތޫފާނަކަށް ވަނީ ވަރުގަދަވެފައިކަމަށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނެފިއެވެ.

މިވަގުތު އިންޑިއާގެ ޕޯރބަންޑާގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން ގާތްގަނޑަކަށް 480 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮތް މި ތޫފާން ޕާކިސްތާނަށް ވެސް މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިއާގެ އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ބިޕާޖޯއީއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ވައިގަދަވެ، ތޫފާން ގަދަވެދާނެއެވެ. އަދި ރައްކާތެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުވުމާއި، ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެން ސްޓޮކްކުރުން ފަދަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްވެސް އިންޑިއަން މީޓްރޮލޮޖިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓް (އައިއެމްޑީ) އިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ބިޕާޖޯއީ އަކީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިއާއަށް އައި ފުރަތަމަ ތޫފާނެވެ. މި ސަރަހައްދަށް އެންމެ ފަހުން އައި ތޫފާނަކީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހު އިންޑިއާގެ ގުޖުރާތަށް ބިމަށް އަރާ ތޫފާން "ޓައުކްޓޭ" އެވެ.

ދެގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ "ބިޕާޖޯއި" އައުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ޕާކިސްތާނުގައި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ވަނީ އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ޓީމުތައް ފޮނުވައި، ގެދޮރު ނެތް މީހުންނަށް ކާނާ އާއި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އިންޑިއާގައި ވެސް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ ރެސްޕޮންސް ފޯސް ވަނީ އައްސޭރިފަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރަށްވެފައެވެ. 

ތޫފާން ބައިޕާޖޯއީ އަކީ ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ހަނދާންކޮށްދޭ ތޫފާނެކެވެ. މިކަންކަމަށް ތައްޔާރުވުމާއި އަމިއްލަ ނަފްސާއި އާއިލާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

40%
ކަމުގޮސްފި
40%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
20%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް