ads
އިމްރާން ހާންގެ ސަޕޯޓަރުން
އިމްރާން ހާންގެ ސަޕޯޓަރުން ރަހީނުކޮށް މަރަނީ
ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ހާންގެ ސަޕޯޓަރުން ވަގަށް ނަގައި ކިޑްނެޕްކޮށް މަރަމުން ދާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ފާއިތުވި ހަފްތާތަކުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ހާނަށް ސަޕޯޓުކުރާ ގިނަބަޔަކު ވަގަށް ނަގާފައިވާއިރު ތުހުމަތުގެ އިނގިލި އަންނަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ސަރުކާރަށް ދިއްކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގިކޮށްފައެވެ.  

ރަހީނުކުރުންތައް ފެށީ މެއި މަހު، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއްގައި އިމްރަން ހާން ވެރިކަމުން ދުރުކުރިތާ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީހެވެ. 

އޭގެ ފަހުން އިމްރަން ހާންގެ ދިހަވަރަކަށް ސަޕޯޓަރުން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާކޮށް ވަނީ މަރާލާފައެވެ. އެއް ހާދިސާއެއްގައި ސަޕޯޓަރަކު ވަގަށް ނަގައިގެން ދުރު ތަނަކަށް ގެންގޮސް، ތަޅައި މަރާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވެ އެވެ. އެންމެ ފަހުން އޭނާ ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ އާއިލާއިން ފިދިޔަ ދެއްކުމުންނެވެ.

މި ވަގަށް ނެގި މައްސަލަތައް އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ޖަމާއަތްތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގެ ފަރާތުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. 

ސަރުކާރުން "ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ވަަނީ ވައުދުވެފަ. އެއްވެސް މީހަކަށް ގާނޫނު އަމިއްލަ އަތަށް ނެގުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެ" ކަމަށް އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު ރަނާ ސަނައުالله ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް ރަހީނުކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ސަރުކާރު އަތެއް އޮވެދާނެ ކަމުގެ ހެކިތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެއް މައްސަލައިގައި ރަހީނުކުރި މީހަކަށް ޕާކިސްތާނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ މެމްބަރުން އަނިޔާކުރިކަން ފަހުން އެނގުނެވެ. އެމީހާގެ އާއިލާއިން ފުލުހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އިމްރާން ހާންގެ ސަޕޯޓަރުން ވަގަށް ނެގުމަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެކެވެ. އެއީ ހިޔާލުތަފާތުވުންތައް ހިމޭން ކުރުމަށް އަނިޔާވެރިކަން ބޭނުން ކުރަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް