ads
މި އާއިލާއެއްގެ 9 މެންބަރުންގެ އުފަން ދުވަހަކީ އެއް ދުވަހެއް
ޕާކިސްތާނު މި އާއިލާގެ 9 މެންބަރުންގެ އުފަން ދުވަހަކީ އެއް ދުވަހެއް
އާއިލާގެ އެންމެ ގިނަ މެމްބަރުން އެއް ދުވަހެއްގައި އުފަންވުމުގެ ގިނިސް ވޯލްޑް ރެކޯޑް އޮތް ޕާކިސްތާނުގެ އާއިލާއަކަށެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ލާރކާނާއަށް ނިސްބަތްވާ މަންގީ އާއިލާގައި ހިމެނެނީ ބައްޕައެއް އަމީރު އަލީ އާއި މަންމަ ޚުޑޭޖާ އާއި ހަތް ކުދިން ކަމަށްވާ ސިންދޫ އާއި އަންހެން ޓްވިންސް ސަސޫއީ އާއި ސަޕްނާ އާއި އާމިރު އާއި އަމްބަރު އަދި ފިރިހެން ޓްވިންސް އައްމާރު އާއި އަހުމަރެވެ. 

އާއިލާގެ ނުވަ މެންބަރުން ވެސް އުފަންވީ އޮގަސްޓް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ކަމުން އެއީ އެއް އުފަންދުވަސް ހިއްސާކުރާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އާއިލާއެވެ.

މަންގީ އާއިލާގެ ރެކޯޑް ރަސްމީކޮށް ގިނިސް ވޯލްޑް ރެކޯޑްސް އިން ބަލައިގަތީ މި އަހަރުއެވެ. އެ އާއިލާއިން މިހާރު ރާވަމުން އަންނަނީ ދެން އަންނަ އުފަންދުވަހު ބޮޑު ޕާޓީއަކުން ރެކޯޑް މުގުރާލި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށެވެ.

މަންގީ އާއިލާގެ ވާހަކައަކީ ތަފާތު އަދި ހިތްގައިމު ވާހަކައެކެވެ. އެއީ އާއިލާގެ ބާރާއި އެކުގައި ހާއްސަ މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ ހެކިތަކެކެވެ. އަދި އެންމެ ނާދިރު އިއްތިފާގުން ވެސް ދިމާވެދާނެކަން ހަނދާންކޮށްދިނުމެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް