ads
އިލްޔާސް ލަބީބު: ފޮޓޯ މަޖިލިސް
އުފަންވި އިރުވެސް ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ތިިބި މީހުންނާ ވާދަކުރަން ލަދުވެތި: އިލްޔާސް
އިލިޔާސް ލަބީބު ދުނިޔެއަށް އުފަންވި އިރު ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތްތަކާ މިއަދު ވާދަ ކުރަން ޖެހުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިލްޔާސް މިހެން ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅާ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނަށް އަމިއްލަފުޅު އަތޮޅު އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވާ އެއާޕޯޓުން ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. 

"ރާއްޖެ މިއަންނަނީ އާ ޖެނެރޭޝަނެއް ލީޑް ކުރަން. ވެރިކަންވެސް ލީޑް ކުރާނީ ޒުވާނުން. މަރުކަޒެއް ކަމުގައިވީނަމަ ވެސް އޮފީހެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ކުޅިވަރު ކަމެއް ހިންގާ ރޭވިކަމަށްވީ ނަމަވެސް އަދި ވިޔަފާރިއެއް، ނަމަވެސް ސޯޝަލް ކަމެއް ރާވާ ހިނގި ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ކައުންސިލެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެ ހުރިހާ ތަންތަނުގައި ހިދުމަތްދޭން ތިބީ ޒުވާނުން،" -އިލްޔާސް ލަބިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އެމީހުން ގޮވައިގެން ލީޑް ކުރަން ބޭނުންވަނީ ޒުވާން ލީޑާ ޝިޕެއް ކަމަށާއި، އެމީހުން ގޮވައިގެން އެހެން ހަރުފަތަކަަށް ދެވޭނީ އޭނާއަށް ކަަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

''އަޅުގަނޑު އުމުރުން 44 އަހަރުވެގެން ކެމްޕޭނަަކަށް އިންތިހާބަކަށް، ނުކުމެ އަނެއްކާ އެމީހުން މިއަދު އަޅުގަނޑާ ވާދަކުރަން ނުކުތުމުން. ލަދުވެސްގަނޭ ހަގީގަތުގައިވެސް އެމީހުން އަދިވެސް މި ކަމާ އުޅޭތީ،" -އިލްޔާސް-

ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންވަނީ ޒުވާން ލީޑާ ޝިޕެއް ދެއްކުމަށް ކަމަށް އިލްޔާސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އެންމެ އިސްފަރާތް ކަަމަށްވާ ކުރީގެ ރައިސް ނަޝީދު ވެސް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވެރިކަމަކީ ޒުވާން ކަމުގެ ރޫހެއް ކަމަށާއި، ވެރިކަން ކުރުމަށް މިހާރު އެމްޑީޕިގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެސް "މުސްކުޅި ވެފައިވާ" ކަމަށެވެ.

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ޒުވާނުން ނުކުންނަތަން ފެންނަ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ބޭނުންވަނީ އެމީހުންނާއި އެކު ޒުވާން ލީޑާ ޝިޕެއް ދެއްކުމަށް ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންުގައި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް އަމާޒު ކުރަމުން ފޯރީގައި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށްދާއިރު، ވޯޓްލުން އޮތީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

75%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
25%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް