ads
ރައީސް ޔާމިން އަދި ރަނިންމޭޓު ޑރ. ޖަމީލް
އަލްގައިދާއަށް ފަނޑުކުރާތީ ޑރ. ޖަމީލްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ކުންފުނި ވެސް ބްލެކްލިސްޓު
ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އަލް-ގައިދާއަށް މާލީގޮތުން އެހީވާކަމުގެ ތުހުމަތު އަލީ ޝިޔާމްގެ ގެ ކުންފުނިތަކަށް ކުރެވޭތީ އެނާއާއި ގުޅުން އޮންނަ ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ރަނިންމޭޓު ކަމުގައި ކަނޑައެޅުއްވި ޑރ. އަހުމަދު ޖަމީލްގެ އަނބިކަނބަލުން ހައުލަތު ފަހީމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއް އަރައި އެމެރިކާއިން އެ ކުންފުންޏަށްވެސް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ދަ ޓްރެޜަރީގެ އޮފީސް އޮފް ފޮރިން އެސެޓްސް ކޮންޓްރޯލް (އޯއެފްއޭސީ) އިން އިއްޔެ ވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި ޓެރަރިސްޓު ސެލްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، އެ ސެލްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނިތައް ފާހަގަކޮށް އެ މީހުންނާއި ކުންފުނިތައް ބްލެކް ލިސްޓުކޮށްފައެވެ. 

އެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ "ވާލީ ބްރަދާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ކިޔާ ކުންފުންޏެއްވެސް ބްލެކްލިސްޓުކޮށްފައެވެ. 

އެ ކުންފުނީގެ ޝެއާ ހޯލްޑަރުންގެ ތެރޭގައި ޑރ. ޖަމީލްގެ އަނބިކަބަލުން ހައުލަތު ފަހީމް ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑޭޓާ ބޭސް އިން ދައްކައެވެ. ހައުލަތު ފަހީމް އެ ކުންފުނީގެ ޝެއާ ހޯލްޑަރަކަށް ވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

your imageވާލީ ބުރަދާސްގެ ޝެއާ ހޯލްޑަރުން

ވާލީ ބްރަދާސް ބްލެކްލިސްޓު ކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ހަތް ޝެއާ ހޯލްޑަރުންގެ ތެރެއިން އަލީ ޝިޔާމް އަލްގައިދާ އާއި ގުޅުން އޮންނަކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އަލީ ޝިޔާމް (ޝިޔާމް) ވަނީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އަލްޤައިދާ ސެލްއާ ގުޅިފައިވާ ހައި ޕްރޮފައިލް ޓެރަރިސްޓުންނަށް މާލީގޮތުން އެހީތެރިވެފައެވެ.  

"ޝިޔާމް ވަނީ ރާއްޖެއިން އެފްޓީއެފްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަރުކަށި ފިކުރުގެ އެހެން މީހުންނަށް ވެސް ފިކުރީ ގޮތުންނާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ. ޝިޔާމަކީ ރާއްޖޭގައި އަލްގައިދާގެ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް. އޭނާ ވަނީ ސީރިއާއަށް ފޮނުވުމަށް އެފްޓީއެފްތައް ހޯދުމަށް ފައިސާ ދީފަ،" އެމެރިކާއިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަލީ ޝިޔާމް އާއި ގުޅުން އޮންނާތީ ބްލެކްލިސްޓު ކުރެވުނު ކުންފުނިތަކުގެ ތައް:

  1. ގޯލްޑަން ވޮރިއަރސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،
  2.  ވާލީ ބްރަދާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، 
  3. ސިސްކޮން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،
  4. ޝައިން އެކްސް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  5. އެރިޔަދޫ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، 
  6. ޖަޒީރާ ޕްރޮޕަޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،
  7. ވިޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓް
44%
ކަމުގޮސްފި
11%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
11%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް