ads
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން
ދިވެހި ރާއްޖެ ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ތަހުނިޔާ
"އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑްސް ގޭމްސް 2023" އިން ދިވެހި ގައުމީ ޓީމުތަކުން ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ތަހުނިޔާ ކިޔައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން އެ މު 5 ރަން މެޑަލްއާއެކު ޖުމްލަ 28 މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ، ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ވަރަށްވެސް ގިނަ ވަގުތާއި ބުރަ މަސައްކަތުންކަން އެކޯލިޝަނުން ޤަބޫލު ކުރާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

"ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާއި، ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އާއި ރަނިން މޭޓް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް، އަދި ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރޝިޕް، ސެނެޓް، ދާއިރާ ރައީސުން، ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީ ތަކާއި އެންމެހާ ގުނަވަންތަކާއި އާންމު މެންބަރުންގެ ނަމުގައި އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން،"

ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި މަސައްކަތް ކުރި އެންމެހާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭހެން ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުންނާއި ޓެކްނިކަލް ސްޓާފުން، އެސޯސިއޭޝަންތައް އަދި ބެލެނިވެރިންނާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު އެ ކޯލިޝަނުން ވަޒަންކުރާކަމަށް ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

"ދިވެހި ކުޅިވަރަށް އިތުރު ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގައި އެކޯލިޝަންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން އޮންނާނެ،"

އެ ކޯލިޝަނުން ބުނީ އެ ކާމިޔާބީއަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް މަސައްކަތްކޮށްދީ ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވާކަމަށާއި ދިވެހި ކުޅިވަރަށް އިތުރު ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް އެ ކޯލިޝަނުން އަބަދުވެސް އުންމީދު ކުރާކަމަށެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް