ads
އައްޒަ އާ އާޝާ ދިއްދޫގަ:
އައްޒައާއި އާޝާ އެމްޑީޕީ ހަވީރަކަށް ދިއްދޫއަށް
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ މަރިޔަމް އައްޒައާއި އައިމިނަތު ރަޝްފާ (އާޝާ) ހއ. ދިއްދޫގަ އެމްޑީޕީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއްގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މި ދެތަރިން ވަނީ މިއަދު ހަވީރު ދިއްދޫ ދެކުނު ސްޓޭޖުގަ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވާފައިވާއިރު އޭގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ ދިއްދޫ އެމްޑީޕީ ގޮފީގެ ފަރާތުންކަމަށްކަަމަށް އޮފިޝަލެއް ބުންޏެވެ. 

މި ހަރަކާތުގަ ދިއްދޫގެ ގިނައަދަދެއްގެ ކުޑަދިންނާއި އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

"ދިއްދޫގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީން ނަގާނެ،" ކަމަށް ސީއެންއެމްއާ ވާހަކަދެއްކި ދިއްދޫ އެމްޑީޕީ ގޮފީގެ އޮފިޝަލު ބުންޏެވެ.

your imageއުފާވެރި މާލެ ހަފްލާގައިވެސް އާޝާއި އައްޒަ އަދި އިތުރު ފިލްމީތަރިން ބައިވެރިވަނީ:-

ދިއްދޫގަ އެމްޑީޕީން ކުއިރަށް ގެންދިއަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއްގަ މި ދެ ތަރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، މި ދެ ތަރިންނަކީ ވަނީ އެމްޑީޕީން ބޭއްވި "އުފާވެރި މާލެ" ކެމްޕޭނު ޖަލްސާގައިވެސް މިދިޔަ ހަފްތާގަ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

40%
ކަމުގޮސްފި
20%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
40%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް