ads
ރައީސް ސޯލިހު މިރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ---ފޮޓޯ:އެމްޑީޕީ
ދައުލަތުގެ ލޯލާރިއެއްގައި ވެސް ނުޖެހޭނަން: ރައީސް ސޯލިހު
ދައުލަތުގެ ލޯ ލާރިއެއްގައި ވެސް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމު މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާފަންނޫގައި މިރޭ ބޭއްވި ކެމްޕޭނު އެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ދައުލަތަށް ހިޔާނާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ ތުހުމަތެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. 

"ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު މިރޭ ވެސް ޔަގީންކޮށް މިއަރުވަނީ ދައުލަތުގެ ލޯ ލާރިއެއްގައި ވެސް ނުޖެހޭނެ ވާހަކަ. މިއަދު ވެސް ބައްލަވަން ވީ، އަޅުގަނޑު ވެރިކަމުން ފޭބީމާ ވެސް ބައްލަވަންވީ. އަޅުގަނޑު ޔަގީންކަމާއެކު މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑާ ދޭތެރޭ ތުހުމަތު ކުރާނެ ކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެ،" ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތާއި އެމްޑީއޭގެ މަގުސަދަކީ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރުން ކަމަށެވެ. 

ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފައިސާ ހޯދަން އޭރު އުނދަގޫވީ ގެންގުޅެމުން ދިޔަ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. މާލީ އިދާރާތަކަށް ވެސް ސަރުކާރަށް މިހާރު އިތުބާރު އޮންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ ރައީސް ސޯލިހަށް ވައްކަމުގެ ތުހުމަތާއި ހިޔާނާތްތެރިވީ ކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް ކުރަމުންނެވެ. ރައީސް ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނާއި މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ އޭސީސީއަށް ނުވަތަ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅުއްވަައިގެން ބެއްލެވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް